Hình bìa
Loại tài liệu:
Giáo trình
Tác giả:
Huỳnh Ngọc Tín, Đỗ Văn Tiến
Đề mục:
Chuyên đề J2EE/JEE
Nhà xuất bản:
ĐHQG TP. HCM
Ngày xuất bản:
2014
Định dạng:
pdf
Nguồn gốc:
Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM
Ngôn ngữ:
vie,
Bản quyền:
Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM
Lượt xem:
423
Lượt tải:
15

Nội dung

Mục Lục


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ JEE ............................................................................ 1


1.1 Tóm tắt lý thuyết .................................................................................................. 1


1.1.1 Tổng quanvà kiến trúc JEE .......................................................................... 1


1.1.2 Các công nghệ nền tảng trongJEE. .............................................................. 3


1.1.3 Một số WebServer và IDE phát triển JEE. .................................................. 6


1.2 Hướng dẫn thực hành. .......................................................................................... 8


1.2.1Hướng dẫn cài đặt Eclipse và Tomcat Server. .............................................. 8


1.2.2 Hướng dẫn cài đặt Netbean và Glassfish Server. ....................................... 15


1.2.3 Cách tạo và chạy một ứng dụng với Netbean. ........................................... 18


1.2.4 Hướng dẫn tạo trang đăng nhập ................................................................. 20


1.3 Bài tập. ............................................................................................................... 25


1.3.1 Bài tập lý thuyết ......................................................................................... 25


1.3.2 Bài lab ........................................................................................................ 26


CHƯƠNG 2:LẬP TRÌNH PHÍA SERVER VỚI JAVA SERVLET ........................... 29


2.1 Tóm tắt lý thuyết ................................................................................................ 29


2.1.1 Giới thiệu về Servlet. ................................................................................. 29


2.1.2 Servlet API ................................................................................................. 30


2.1.3 Vòng đời của Servlet .................................................................................. 35


2.1.4 Tổng quan về Session ................................................................................ 37


2.2 Hướng dẫn thực hành ......................................................................................... 39


2.2.1 Tạo form đăng nhập sử dụng Servlet. ............................................................. 39


2.2.2 Hướng dẫn sử dụng session. ...................................................................... 46


2.2.3 Deploy một file .war. ................................................................................. 48


2.3 Bài tập. ............................................................................................................... 53


2.3.1 Bài tập lý thuyết. ........................................................................................ 53


2.3.2 Bài Lab ....................................................................................................... 55


CHƯƠNG 3: JAVA SERVERPAGE VÀ JAVA BEAN. ............................................ 62


ii


3.1 Tóm tắt lý thuyết. ............................................................................................... 62


3.1.1 Tổng quan về JSP ....................................................................................... 62


3.1.2. Biên dịch JSP ............................................................................................ 63


3.1.3 Cú pháp trong JSP ...................................................................................... 64


3.1.4 Java Bean ................................................................................................... 66


3.2 Hướng dẫn thực hành. ........................................................................................ 69


3.2.1 JavaBean tao tác chuỗi ............................................................................... 69


3.2.2 Tạo UserJavaBean. .................................................................................... 70


3.2.3 Trang đăng ký thành viên sử dụng JavaBean ............................................ 72


3.3 Bài tập. ............................................................................................................... 76


3.3.1 Bài tập lý thuyết. ........................................................................................ 76


3.3.2 Bài Lab ....................................................................................................... 79


CHƯƠNG 4: KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI JDBC ............................................... 87


4.1 Tóm tắt lý thuyết ................................................................................................ 87


4.1.1 Giới thiệu về JDBC. ................................................................................... 87


4.1.2 Thao tác kết nối CSDL .............................................................................. 88


4.2 Hướng dẫn thực hành. ........................................................................................ 91


4.2.1 Kết nối CSDL thông qua ODBC. .............................................................. 91


4.2.1Tạo kết nối CSDL khi sử dụng Drive trực tiếp ........................................... 98


4.2.2 Kết nối CSDL sử dụng Connection Pool. ................................................ 101


4.3 Bài tập. ............................................................................................................. 110


4.3.1 Bài tập lý thuyết. ...................................................................................... 110


4.3.2 Bài lab ...................................................................................................... 111


CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH MVC TRONG JEE ............................................................ 112


5.1 Tóm tắt lý thuyết .............................................................................................. 112


5.1.1 Giới thiệu về MVC. ................................................................................. 112


5.1.2 MVC trong JEE. ....................................................................................... 114


5.2 Hướng dẫn thực hành. ...................................................................................... 120


5.2.1 Cách tạo một project theo mô hình MVC. ............................................... 120


5.2.2 Quản lý User với mô hình MVC. ............................................................. 128


iii


5.3 Bài tập. ............................................................................................................. 147


5.3.1 Bài tập lý thuyết. ...................................................................................... 147


5.3.2 Bài Lab ..................................................................................................... 147


CHƯƠNG 6: WEBSERVICE & EJB ........................................................................ 150


6.1Web Service. ..................................................................................................... 150


6.1.1 Giới Thiệu ................................................................................................ 150


6.1.2 Đặc điểm của Web Service ...................................................................... 150


6.1.3 Kiến trúc của web service ........................................................................ 151


6.1.4 Các giao thức trong Web service ............................................................. 152


6.1.5 Xây dựng Web Service đơn giản sử dụng JAX-WS. ............................... 155


6.2 EJB ................................................................................................................... 162


6.2.1 Tổng quan EJB ......................................................................................... 162


6.2.2 Đặc điểm của EJB .................................................................................... 164


6.2.3 Tạo một EJB đơn giản với Netbean. ........................................................ 165


6.3 Bài tập. ............................................................................................................. 181


6.3.1 Bài tập lý thuyết ....................................................................................... 181


6.3.2 Bài lab ...................................................................................................... 182


TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 183


1. Tài liệu tiếng Việt .............................................................................................. 183


2. Tài liệu tiếng anh ............................................................................................... 183


3. Website tham khảo. ........................................................................................... 183


PHỤ LỤC ................................................................................................................... 184


1. Upload File và gửi mail. ................................................................................... 184


1.1 Upload File .................................................................................................. 184


1.2 Gửi mail ...................................................................................................... 189


2. Shopping cart. .................................................................................................... 197