Hình bìa
Loại tài liệu:
Luận văn
Tác giả:
NGUYỄN HẢI YẾN
Đề mục:
KHMT
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
22
Lượt tải:
0

Nội dung

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................ 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ 4
DANH MỤC HÌNH VẼ .............................................................................................. 5
MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 7
TỔNG QUAN......................................................................................9
CHƢƠNG 1.
1.1. GIỚI THIỆU..................................................................................................9
1.2. ĐỘNG CƠ NGHIÊN CỨU .........................................................................11
1.3. MỤC TIÊU KHÓA LUẬN .........................................................................12
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..........................................................................13
1.5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN .................................................13
CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................15
CHƢƠNG 2.
2.1. KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN VÀ LUẬT KẾT HỢP ...............................15
2.1.1. Một số định nghĩa liên quan .............................................................15
2.1.2. Khai thác tập phổ biến dựa trên IT-Tree [6] .....................................16
2.1.3. Khai thác tập phổ biến dựa trên FP-Tree [9, 12] ..............................17
2.1.4. Khai thác luật kết hợp [1, 13] ...........................................................20
2.2. THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ MÔ HÌNH GIAO DỊCH LIÊN NGÀY .........................................................................................................22
2.2.1. Thị trƣờng chứng khoán (Stock Market) [3, 8] ................................22
2.2.2. Cơ sở dữ liệu giao dịch (Transaction Database – TDB) [11] ...........22
2.2.3. Mô hình giao dịch liên ngày (Interday Trading Model) [8, 11] .......24
2.2.4. Luật giao dịch ...................................................................................26
2.2.5. Lợi nhuận giao dịch (Profit) .............................................................27
2.2.6. Rủi ro của luật giao dịch (Risk) ........................................................29
2.2.7. Tỉ lệ thắng của giao dịch (WinRate) .................................................31
2.3. THUẬT TOÁN KHAI THÁC LUẬT ÍCH LỢI .........................................31
2.3.1. Thuật toán PRMiner [11] ..................................................................31
2.3.2. Thuật toán JCMiner [10]...................................................................32
2.3.3. Thuật toán ATMiner [10]..................................................................33
2.3.4. Nhận xét đánh giá .............................................................................34
2
BÀI TOÁN KHAI THÁC LUẬT ÍCH LỢI VÀ THUẬT TOÁN CHƢƠNG 3.PRMINER CẢI TIẾN......................................................................35
3.1. BÀI TOÁN KHAI THÁC LUẬT ÍCH LỢI ................................................35
3.2. THUẬT GIẢI PRMINER CẢI TIẾN .........................................................35
3.2.1. Ý tƣởng thuật giải .............................................................................35
3.2.2. Thuật giải diễn đạt bằng sơ đồ khối ..................................................36
3.2.3. Thuật giải mô tả chi tiết ....................................................................39
3.2.4. Thuật toán cho các vấn đề kỹ thuật...................................................40
3.3. VÍ DỤ MINH HỌA DÙNG PRMINER CẢI TIẾN ...................................52
THIẾT KẾ HỆ THỐNG – CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM................61 CHƢƠN G 4.
4.1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ..............................................................................61
4.1.1. Mục tiêu ứng dụng ............................................................................61
4.1.2. Cấu trúc hệ thống ..............................................................................61
4.1.3. Tổ chức lƣu trữ .................................................................................62
4.2. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU - TDB.......................................................63
4.2.1. Xử lý dữ liệu [14, 15, 16, 17, 18] .....................................................63
4.2.2. Xây dựng CSDL - TDB....................................................................66
4.3. CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM...........................................................................66
4.3.1. Môi trƣờng thực nghiệm ...................................................................66
4.3.2. Tổ chức các giao diện .......................................................................67
4.3.3. Kết quả thử nghiệm...........................................................................68
KẾT LUẬN – HƢỚNG PHÁT TRIỂN ..........................................78 CHƢƠN G 5.
5.1. KẾT QUẢ ....................................................................................................78
5.2. HẠN CHẾ....................................................................................................79
5.3. HƢỚNG PHÁT TRIỂN ..............................................................................79
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 80
PHỤ LỤC ............................................................................................................ 82