Hình bìa
Loại tài liệu:
Luận văn
Tác giả:
Nguyễn Thanh Hương
Đề mục:
KHMT
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
26
Lượt tải:
3

Nội dung

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ................................................. 1
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ..................................................................................... 2
DANH MỤC CÁC BẢNG .......................................................................................... 3
MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 4
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY TRÊN MÔI TRƢỜNG TÍCH HỢP WEB ......................................................... 8
1.1 Giới thiệu ........................................................................................................ 8
1.2 Môi trƣờng tích hợp trên nền Web ................................................................. 8
1.3 Sự tƣơng tác trong học lập trình và làm việc nhóm ..................................... 10
1.4 Kỹ năng làm việc nhóm................................................................................ 11
1.5 Tính khoa học của đề tài............................................................................... 12
CHƢƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ............................................................... 15
2.1 Các công cụ hỗ trợ giảng dạy và học tập trên môi trƣờng Web ................... 15
2.2 Hệ thống tƣơng tác EduCo ........................................................................... 21
2.3 Mô hình Scrum ............................................................................................. 27
CHƢƠNG 3: ÁP DỤNG EDUCO VÀ SCRUM VÀO THỰC HIỆN DỰ ÁN PHẦN MỀM Ở BẬC CAO ĐẲNG ...................................................................................... 36
3.1 Hiện trạng dạy và học các môn phần mềm .................................................. 36
3.2 Mục tiêu các môn học và làm việc nhóm ..................................................... 38
3.3 Các phân hệ tiến hành thử nghiệm ............................................................... 42
3.4 Thí nghiệm thứ nhất ..................................................................................... 52
3.5 Thí nghiệm thứ hai ....................................................................................... 56
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ ........................................................................................... 62
4.1 Phân loại dữ liệu thu thập ............................................................................. 62
4.2 Thí nghiệm thứ nhất ..................................................................................... 63
4.3 Thí nghiệm thứ hai ....................................................................................... 70
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................ 80
5.1 Kết luận ........................................................................................................ 80
5.2 Hạn chế ......................................................................................................... 82
5.3 Kiến nghị ...................................................................................................... 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................83
PHỤ LỤC .................................................................................................................. 88