Hình bìa
Loại tài liệu:
Luận văn
Tác giả:
HỒ PHÚ CƯỜNG
Đề mục:
KHMT
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
21
Lượt tải:
4

Nội dung

LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ i
LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ........................................... iii
DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................... iv
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH............................................................................... v
MỤC LỤC ............................................................................................................... vii
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TỐI ƯU TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ................................................................................................................ 4
1.1. Giới thiệu về tối ưu truy vấn: ........................................................................... 4
1.2. Các nghiên cứu về tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu phân tán: .............................. 5
CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN QUAN TRỌNG TRONG TỐI ƯU TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN .....................................................................13
2.1. Giới thiệu: ......................................................................................................13
2.2. Kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán: ....................................................14
2.3. Xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán: .................................................16
2.4. Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu phân tán: .........................................................17
2.4.1. Không gian tìm kiếm:..............................................................................17
2.4.2. Mô hình chi phí: ......................................................................................19
2.4.3. Thuật toán tối ưu quy hoạch động: .........................................................21
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN IDP VỚI SỰ CẢI TIẾN CÁCH TIẾP CẬN ................................................................................................................26
3.1. Giới thiệu: ......................................................................................................26
3.2. Thuật toán tối ưu IDP và cách tiếp cận cải tiến: ............................................27
3.2.1. Mô tả thuật toán tối ưu IDP: ...................................................................27
3.2.2. Cách tiếp cận đề xuất cải tiến thuật toán IDP: ........................................31
3.2.3. Lưu đồ thuật toán IDP+: ..........................................................................33
3.2.4. Ví dụ minh họa hoạt động của thuật toán IDP+: .....................................33
3.2.5. Độ phức tạp thuật toán IDP+: ..................................................................36
CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG MÔ PHỎNG ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN IDP+ TỐI ƯU TRUY VẤN CSDL PHÂN TÁN VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ...40
4.1. Hệ thống mô phỏng ứng dụng thuật toán IDP+ trong tối ưu truy vấn CSDL phân tán: ................................................................................................................40
viii
4.1.1. Môi trường ứng dụng: .............................................................................40
4.1.2. Mô tả hệ thống: .......................................................................................40
4.1.3. Các chức năng chính của hệ thống mô phỏng: .......................................46
4.2. Dữ liệu mô phỏng: .........................................................................................51
4.3. Kết quả thực nghiệm:.....................................................................................58
4.3.1. Thực nghiệm 1: .......................................................................................58
4.3.2. Thực nghiệm 2: .......................................................................................64
4.2.3. Đánh giá: ................................................................................................. 67
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .....................................69
5.1. Kết luận: .........................................................................................................69
5.2. Hướng phát triển: ...........................................................................................69
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................71