Hình bìa
Loại tài liệu:
Luận văn
Tác giả:
Trần Thành Tân
Đề mục:
KHMT
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
28
Lượt tải:
4

Nội dung

Chương 1. Khái quát về truy vấn sản phẩm đồ nội thất bằng ảnh....................9
1.1. Đặt vấn đề............................................................................................9
1.2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....................................10
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu .....................................................................10
1.2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................12
1.3. Tính ứng dụng của đề tài ...................................................................13
Chương 2. Đặc trưng ảnh cho bài toán tìm kiếm sản phẩm nội thất ..............15
2.1. Những yêu cầu cho hệ thống truy vấn sản phẩm bằng ảnh...............15
2.1.1. Độ chính xác của hệ thống............................................................15
2.1.2. Bộ dữ liệu ảnh và tốc độ tìm kiếm của hệ thống ..........................16
2.1.3. Tính ổn định của hệ thống ............................................................19
2.2. Các phương pháp cho bài toán truy vấn ảnh hiện nay ......................20
2.2.1. Tìm kiếm theo đặc trưng văn bản đi kèm ảnh ..............................20
2.2.2. Tìm kiếm theo đặc trưng nội dung ảnh (CBIR)............................22
2.2.3. Tìm kiếm theo đối tượng (OBIR) .................................................23
2.2.4. Kết hợp phương pháp máy học (machine learning)......................23
2.3. Lựa chọn đặc trưng ảnh cho hệ thống tìm kiếm sản phẩm nội thất ..24
2.3.1. Đặc trưng toàn cục ........................................................................24
2.3.2. Đặc trưng cục bộ ...........................................................................25
2.3.3. Thử nghiệm với các đặc trưng SIFT, SURF và HoG ...................27
Chương 3. Xây dựng hệ thống truy vấn sản phẩm nội thất ảnh .....................29
3.1. Đặc trưng cục bộ bất biến SIFT ........................................................29
3.1.1. Tìm các điểm cực trị Scale-Space.................................................30
Chương 1. . Khái quát về truy vấn sản phẩm đồ nội thất bằng ảnh
4
3.1.2. Định vị các keypoints....................................................................32
3.1.3. Mô tả các keypoints ......................................................................33
3.1.4. Xác định hướng cho các keypoints đã được lựa chọn ..................34
3.1.5. Độ đo tương đồng cho đặc trưng SIFT .........................................34
3.1.6. Phương pháp túi từ (Bag-of-Words, BoW)...................................35
3.1.7. Phương pháp BoW cho bài toán truy vấn nội dung văn bản ........35
3.1.8. Phương pháp BoW cho bài toán truy vấn nội dung ảnh (CBIR) ..37
3.2. Cơ sở dữ liệu ảnh của hệ thống tìm kiếm sản phẩm đồ nội thất .......42
3.2.1. Tổ chức tập dữ liệu ảnh.................................................................42
3.2.2. Cấu trúc tập tin dữ liệu..................................................................43
3.3. Các modules trong hệ thống tìm kiếm sản phẩm bằng ảnh...............45
3.3.1. Search Engine ...............................................................................46
3.3.2. Search Server ................................................................................47
3.3.3. Portal .............................................................................................48
Chương 4. Triển khai và đánh giá hệ thống....................................................49
4.1. Giao diện chính của chương trình .....................................................49
4.2. Đánh giá hệ thống..............................................................................50
4.2.1. Độ chính xác của hệ thống tìm kiếm sản phẩm bằng ảnh.............52
4.2.2. Các kết quả thử nghiệm và đánh giá .............................................52
4.3. Kết luận .............................................................................................56
4.3.1. Những vấn đề đã được giải quyết .................................................56
4.3.2. Những hạn chế của hệ thống và hướng giải quyết........................