Hình bìa
Loại tài liệu:
Luận văn
Tác giả:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
24
Lượt tải:
2

Nội dung

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... ii
MỤC LỤC ................................................................................................................... v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................................................................. viii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................. vi
DANH MỤC HÌNH ................................................................................................. vii
TÓM TẮT LUẬN VĂN ............................................................................................. 1
CHƯƠNG 0: MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1
1. Tên đề tài: .......................................................................................................... 1
2. Loại đề tài: ........................................................................................................ 1
3. Giới thiệu .......................................................................................................... 1
4. Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 2
5. Ý nghĩa khoa học đạt được .................................................................................. 3
6. Ý nghĩa thực tiễn đạt được .................................................................................. 3
7. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ............................................................................ 3
8. Những đóng góp mới của đề tài ........................................................................... 4
9. Hướng nghiên cứu của luận văn: ......................................................................... 4
10. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .................................................................... 4
11. Nội dung nghiên cứu và hướng phát triển ......................................................... 5
12. Bố cục của đề tài ................................................................................................ 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG
TIẾP CẬN ................................................................................................................... 7
1.1 Giới thiệu tổng quát hiện trạng .......................................................................... 7
1.2 Các công trình nghiên cứu liên quan ............................................................... 10
1.3 Hướng tiếp cận ................................................................................................. 13
1.4 Các phương pháp liên quan ............................................................................. 14
1.4.1 Phương pháp mạng Neural ........................................................................ 14
1.4.2 Phương pháp Support Vector Machine – SVM ........................................ 15
1.4.3 Phương pháp mô hình Mackov ẩn – Hidden Mackov Model – HMM ..... 16
1.4.4 Phương pháp Histogram of Oriented Gradients (HOGs) .......................... 16
1.4.5 Phương pháp Adaboost ............................................................................. 17
1.5 Tổng quan về OpenCV .................................................................................... 17
CHƯƠNG 2: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT – NHẬN
DIỆN ĐỐI TƯỢNG .................................................................................................. 19
2.1 Mô hình ứng dụng E-Dogs ............................................................................. 19
2.2 Đề xuất phương pháp giải quyết bài toán phát hiện khuôn mặt người ............ 20
2.2.1 Các đặc trưng Haar-like ............................................................................ 25
2.2.2 Tháp phân loại – Casecade of Classifiers .................................................. 28
2.2.3 Bài toán phát hiện khuôn mặt người của đề tài ......................................... 31
2.3 Đề xuất bài toán phát hiện cơ thể người .......................................................... 36
2.3.1 Vector Gradient ......................................................................................... 36
2.3.2 Khối nhận diện (Descriptor Blocks) .......................................................... 37
2.4 Những ưu điểm của OpenCV .......................................................................... 39
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM .............................. 40
3.1 Hiện thực phát hiện khuôn mặt người ............................................................. 40
3.1.1 Thực nghiệm ngoài trời với cơ sở dữ liệu của đề tài ................................. 40
3.1.2 Thực nghiệm ngoài trời với CSDL của OpenCV ...................................... 44
3.1.3 So sánh thực nghiệm ngoài trời trên thiết bị PC và RAS .......................... 47
3.1.4 So sánh thực nghiệm ngoài trời trên CSDL của Đề tài và OpenCV ......... 51
3.1.5 Thực nghiệm trong nhà với CSDL của đề tài............................................ 52
3.1.6 Thực nghiệm trong nhà với CSDL của OpenCV ...................................... 56
3.1.7 So sánh thực nghiệm trong nhà giữa PC và RAS từ CSDL của đề tài và
của OpenCV ....................................................................................................... 60
3.1.8 So sánh thực nghiệm trên CSDL của Đề tài và OpenCV.......................... 63
3.2 Hiện thực phát hiện người ............................................................................... 64
3.2.1 Thực nghiệm phát hiện người trên thiết bị RAS ....................................... 64
3.2.2Thực nghiệm phát hiện người trên thiết bị PC ........................................... 66
3.2.3 So sánh thực nghiệm phát hiện cơ thể người trên PC và RAS..................68
3.3 Thực hiện phát hiện khuôn mặt kết hợp với cơ thể người...............................69
3.3.1 Thực hiện phát hiện khuôn mặt CSDL của đề tài kết hợp với cơ thể ngƣời
của OpenCV .......................................................................................................69
3.3.2 Thực hiện phát hiện khuôn mặt CSDL của OpenCV kết hợp với cơ thể
ngƣời của OpenCV.............................................................................................72
3.4 So sánh tích hợp bài toán phát hiện khuôn mặt và cơ thể người.....................74
3.5 Hình ảnh kết quả thực nghiệm ......................................................................... 75
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .......................................... 82
4.1 Kết quả đề tài ................................................................................................... 82
4.2 Một số hạn chế của đề tài ................................................................................ 83
4.3 Hướng phát triển .............................................................................................. 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 85