Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
LÊ ĐÌNH BẰNG,HUỲNH THIỆN KHIÊM
Đề mục:
Khoa học máy tính
Nhà xuất bản:
Khoa KHMT - Trường ĐHCNTT
Định dạng:
.pdf
Ngôn ngữ:
vie,
Lượt xem:
502
Lượt tải:
3

Nội dung

MỤC LỤC


TÓM TẮT ĐỒ ÁN ............................................................................................................. 2


LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 3


PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................................... 6


A. TỔNG QUAN ............................................................................................................ 7


1. Sự hình thành bài toán ................................................................................................ 7


2. Cách tiếp cận ............................................................................................................... 7


2.1. Màu sắc ................................................................................................................ 8


2.2. Vân ..................................................................................................................... 10


2.3. Hình dạng ........................................................................................................... 14


2.4. Độ đo .................................................................................................................. 15


B. CÁC PHƢƠNG PHÁP ............................................................................................ 16


Chƣơng 1 Tìm kiếm ảnh dựa vào màu sắc ................................................................. 17


1.Màu sắc .................................................................................................................. 18


2. Tìm kiếm ảnh dựa vào màu sắc: ........................................................................... 21


Chƣơng 2 Tìm kiếm ảnh dựa vào vân ......................................................................... 28


1. Vân ........................................................................................................................ 29


2. Tìm kiếm ảnh dựa vào vân .................................................................................... 31


Chƣơng 3 Tìm kiếm ảnh dựa vào hình dạng............................................................... 40


1. Hình dạng ............................................................................................................. 41


2. Tìm kiếm ảnh dựa vào hình dạng ......................................................................... 42


PHẦN 2 CÀI ĐẶT.......................................................................................................... 45


1. Lựa chọn đặc trƣng ................................................................................................... 45


2. Tổ chức dữ liệu ......................................................................................................... 45


3. Giới thiệu tổng quan về các mới xử lý ...................................................................... 45


4. Kết quả thử nghiệm ................................................................................................... 57


PHẦN 3 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 60


1. HẠN CHẾ ................................................................................................................. 61


2. HƢỚNG PHÁT TRIỂN ............................................................................................ 61


Tài liệu tham khảo ............................................................................................................ 62