Hình bìa
Tác giả:
LÊ ĐÌNH BẰNG,HUỲNH THIỆN KHIÊM
Nhà xuất bản:
Khoa KHMT - Trường ĐHCNTT
Ngôn ngữ:
vie,
Định dạng:
.pdf
Từ khóa:

Nội dung

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN ............................................................................................................. 2

LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 3

PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................................... 6

A. TỔNG QUAN ............................................................................................................ 7

1. Sự hình thành bài toán ................................................................................................ 7

2. Cách tiếp cận ............................................................................................................... 7

2.1. Màu sắc ................................................................................................................ 8

2.2. Vân ..................................................................................................................... 10

2.3. Hình dạng ........................................................................................................... 14

2.4. Độ đo .................................................................................................................. 15

B. CÁC PHƢƠNG PHÁP ............................................................................................ 16

Chƣơng 1 Tìm kiếm ảnh dựa vào màu sắc ................................................................. 17

1.Màu sắc .................................................................................................................. 18

2. Tìm kiếm ảnh dựa vào màu sắc: ........................................................................... 21

Chƣơng 2 Tìm kiếm ảnh dựa vào vân ......................................................................... 28

1. Vân ........................................................................................................................ 29

2. Tìm kiếm ảnh dựa vào vân .................................................................................... 31

Chƣơng 3 Tìm kiếm ảnh dựa vào hình dạng............................................................... 40

1. Hình dạng ............................................................................................................. 41

2. Tìm kiếm ảnh dựa vào hình dạng ......................................................................... 42

PHẦN 2 CÀI ĐẶT.......................................................................................................... 45

1. Lựa chọn đặc trƣng ................................................................................................... 45

2. Tổ chức dữ liệu ......................................................................................................... 45

3. Giới thiệu tổng quan về các mới xử lý ...................................................................... 45

4. Kết quả thử nghiệm ................................................................................................... 57

PHẦN 3 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 60

1. HẠN CHẾ ................................................................................................................. 61

2. HƢỚNG PHÁT TRIỂN ............................................................................................ 61

Tài liệu tham khảo ............................................................................................................ 62