Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
TRẦN NGỌC TÚ, HUỲNH NGỌC THẮNG
Đề mục:
Công nghệ phần mềm
Nhà xuất bản:
UIT
Tác giả phụ:
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. HẦU NGUYỄN THÀNH NAM
Ngày xuất bản:
01/01/2018
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
2
Lượt tải:
0

Nội dung

MỤC LỤC

Chương 1. MỞ ĐẦU ................................................................................................2

1.1. Dẫn nhập ........................................................................................................2

1.2. Mục tiêu đề tài ...............................................................................................2

1.3. Nội dung thực hiện ........................................................................................3

1.4. Phạm vi đề tài ................................................................................................3

1.5. Cấu trúc báo cáo ............................................................................................3

Chương 2. BÀI TOÁN KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI DÙNG VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN......................................................................................5

2.1. Mở đầu ...........................................................................................................5

2.2. Giới thiệu về bài toán khuyến nghị người dùng ............................................5

2.3. Tình hình hiện tại, trong nước, thế giới .........................................................6

2.4. Một số phương pháp tiếp cận ........................................................................7

2.4.1. Collaborative filtering .........................................................................7

2.4.2. Content-based filtering ......................................................................11

2.4.3. What is popular .................................................................................13

2.4.4. Last action .........................................................................................14

2.4.5. User profile ........................................................................................15

2.4.6. Trending ............................................................................................16

Chương 3. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG RECOMMENDATION .................................18

3.1. Mở đầu.........................................................................................................18

3.2. Mô hình hệ thống.........................................................................................18

3.3. Chi tiết các module ......................................................................................19

3.3.1. Crawler module .................................................................................19

3.3.2. Core recommendation engine............................................................19

3.3.3. Kafka streaming ................................................................................21

3.3.4. Back-end............................................................................................22

3.3.5. Front-end ...........................................................................................23

3.4. Cài đặt hệ thống...........................................................................................24

3.4.1. Crawler module .................................................................................24

3.4.2. Core recommendation engine............................................................24

3.4.3. Cassandra database............................................................................24

3.4.4. Back-end............................................................................................30

3.4.5. Front-end ...........................................................................................31

3.5. Kết quả.........................................................................................................31

3.6. Kết chương ..................................................................................................37

Chương 4. CHẠY THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ .............................................38

4.1. Mở đầu.........................................................................................................38

4.2. Tổng quan về bộ dữ liệu sử dụng cho hệ thống...........................................38

4.3. Kết quả chạy thử nghiệm.............................................................................40

4.4. Đánh giá.......................................................................................................41

4.4.1. Một số phương pháp đánh giá phổ biến hiện nay .............................41

4.4.2. Áp dụng phương pháp đánh giá ........................................................42

4.5. Nhận xét.......................................................................................................44

4.6. Kết chương ..................................................................................................44

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN................................................................45

Các kết quả đạt được .............................................................................................45

Hướng phát triển ...................................................................................................45

Phụ lục. Giới thiệu thư viện, công cụ sử dụng..........................................................48

Apache Spark ........................................................................................................48

Django ...................................................................................................................49

Angular 4...............................................................................................................50

Cassandra ..............................................................................................................51 Apache kafka.........................................................................................................53

Nodejs....................................................................................................................54