Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
Trần Thạch Thảo
Đề mục:
Công nghệ phần mềm
Nhà xuất bản:
UIT
Tác giả phụ:
GV hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày xuất bản:
01/01/2018
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
1
Lượt tải:
0

Nội dung

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 1

Chương 1: TỔNG QUAN ................................................................................................ 2

1.1. Đặt vấn đề ...........................................................................................................2

1.2. Mô tả đề tài .........................................................................................................3

1.3. Mục tiêu và phạm vi đề tài .................................................................................4

Mục tiêu....................................................................................................4

Phạm vi .....................................................................................................4

Chương 2. CÁC NGHIÊN CỨU VÀ HỆ THỐNG LIÊN QUAN.............................5

2.1. Một số công nghệ sử dụng..................................................................................5

ASP.NET Web API..................................................................................5

AngularJS ...............................................................................................10

ASP.NET SignalR..................................................................................13

ASP.NET MVC......................................................................................16

Entity Framework...................................................................................21

Dependency Inversion Principle - Nguyên lý đảo ngược Dependency (DIP) 23

2.2. Các hệ thống liên quan. ....................................................................................28

Hệ thống quản lý nông sản “Đầu mối nông sản” ...................................28

Hệ thống mua bán nông sản “Nông sản online”. ...................................30

Hệ thống quản lý nông sản “Nông sản bán buôn”. ................................31

2.3. Mô tả hệ thống của dự án. ................................................................................32

Chương 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG ỨNG DỤNG...............................................38

3.1. Xây dựng Web Service.....................................................................................38

3.2. Phân tích yêu cầu. .............................................................................................42

Sơ đồ Usecase.........................................................................................42

Danh sách người dùng............................................................................43

Danh sách Usecase .................................................................................43

3.3. Các sơ đồ và luồng xử lý hệ thống ...................................................................45

Quản lý người dùng................................................................................45

Quản lý quyền ........................................................................................47

Quản lý nhóm quyền ..............................................................................49

Quản lý bài đăng.....................................................................................51

Quản lý bài đã đăng ................................................................................53

Quản lý danh mục nông sản ...................................................................55

Tìm kiếm bài đăng..................................................................................57

Đăng ký thành viên.................................................................................59

Bình luận sản phẩm................................................................................61

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu .......................................................................................64

Sơ đồ vật lý.............................................................................................64

Sơ đồ mô tả chi tiết từng đối tượng........................................................65

3.5. Thiết kế giao diện .............................................................................................77

Trang quản trị .........................................................................................77

Trang khách hàng. ..................................................................................89

Chương 4. TỔNG KẾT ............................................................................................99

4.1. Kết luận.............................................................................................................99

4.2. Hướng phát triển.............................................................................................100

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 101