Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
VÕ ĐĂNG QUANG
Đề mục:
Công nghệ phần mềm
Nhà xuất bản:
UIT
Tác giả phụ:
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. PHẠM THI VƯƠNG
Ngày xuất bản:
01/01/2018
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

MỤC LỤC

Chương 1. TỔNG QUAN.........................................................................................5

1.1. Hiện trạng ......................................................................................................5

1.1.1. Nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin .....................................5

1.1.2. Hiện trạng giáo dục tin học ở Việt Nam .............................................5

1.1.3. Các phương pháp pháp dạy trẻ em học lập trình trên thế giới ............6

1.1.3.1. Lập trình trực quan ..........................................................................6

1.1.3.2. Các trò chơi dạy lập trình ..............................................................10

1.1.3.3. Đồ chơi có khả năng lập trình........................................................12

1.1.4. Công cụ lập trình trực quan cho Arduino: BlocklyDuino.................16

1.2. Lý do lựa chọn đề tài ...................................................................................17

1.3. Những vấn đề cần giải quyết .......................................................................18

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA HỆ THỐNG.............................................19

2.1. Arduino........................................................................................................19

2.1.1. Phần cứng ..........................................................................................19

2.1.1.1. Mạch Arduino Uno Rev3 ..............................................................19

2.1.1.2. Motor Shield L293D......................................................................20

2.1.1.3. Lắp ráp phần cứng .........................................................................21

2.1.2. Môi trường phát triển tích hợp Arduino............................................23

2.1.2.1. Giới thiệu .......................................................................................23

2.1.2.2. Arduino IDE command-line interface ...........................................23

2.1.3. Ngôn ngữ lập trình Arduino ..............................................................24

2.1.4. Thư viện Adafruit Motor Shield........................................................25

2.2. Blockly.........................................................................................................26

2.2.1. Các khái niệm cơ bản ........................................................................26

2.2.1.1. Block..............................................................................................26

2.2.1.2. Toolbox và Workspace ..................................................................30

2.2.2. Sử dụng Blockly................................................................................32

2.2.2.1. Các nhúng Blockly vào trang web.................................................32

2.2.2.2. Cách định nghĩa toolbox ................................................................32

2.2.2.3. Tạo một khối tùy chỉnh..................................................................34

2.3. Front-end: web page ....................................................................................35

2.3.1. Giới thiệu về web page......................................................................35

2.3.2. Lý do chọn web page làm giao diện (front-end) ...............................35

2.3.3. Các thư viện phụ trợ ..........................................................................36

2.3.3.1. Google Code Prettify .....................................................................36

2.4. Back-end: local web server..........................................................................37

2.4.1. Nguyên lý hoạt động của local web server .......................................37

2.4.2. Lợi ích khi sử dụng local web server ................................................37

2.5. Game............................................................................................................38

Chương 3. HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG..........................................................43

3.1. Xây dựng các khối Arduino với Blockly.....................................................43

3.1.1. Khối move..........................................................................................45

3.1.2. Khối turn ...........................................................................................45

3.1.3. Khối repeat ........................................................................................46

3.1.4. Khối motors_speed............................................................................47

3.2. Xây dựng giao diện......................................................................................47

3.2.1. Game visualization ............................................................................48

3.2.2. Arduino source code visualization ....................................................50

3.3. Xây dựng local web server ..........................................................................51

3.4. Xây dựng game............................................................................................52

3.4.1. Ma trận đường đi ...............................................................................52

3.4.2. Điều kiện chiến thắng........................................................................54

3.4.3. Các màn chơi và hướng dẫn ..............................................................55

3.4.3.1. Màn 1 .............................................................................................55

3.4.3.2. Màn 2 .............................................................................................57

3.4.3.3. Màn 3 .............................................................................................58

3.4.3.4. Màn 4 .............................................................................................59

3.4.3.5. Màn 5 .............................................................................................60

3.4.3.6. Màn 6 .............................................................................................61

Chương 4. KẾT LUẬN...........................................................................................63

Chương 5. HƯỚNG PHÁT TRIỂN........................................................................65