Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
TRẦN VĂN VŨ TOÀN, TẠ VĂN MINH
Đề mục:
Công nghệ phần mềm
Nhà xuất bản:
UIT
Tác giả phụ:
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. PHẠM THI VƯƠNG
Ngày xuất bản:
01/01/2018
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN.........................................................................................2

1.1 Giới thiệu đề tài.....................................................................................................2

1.2 Khảo sát thị trường................................................................................................2

1.2.1. Vieclam24h.vn...............................................................................................3

1.2.2. Vieclamtphcm.net ..........................................................................................4

1.2.3 Timviecnhanh .................................................................................................4

1.2.4 Jobstreet.com ..................................................................................................5

1.2.5 Mywork.com.vn..............................................................................................6

1.2.6 Thichlamthem.com.........................................................................................7

1.2.7 Vieclamtudo.vn...............................................................................................7

1.2.8. Vikky .............................................................................................................8

1.2.9. Ứng dụng android Hune ..............................................................................10

1.2.10. Job Search, Salaries & Reviews (Android app) ........................................12

1.3 Mục tiêu đề tài.....................................................................................................12

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ NGHIỆP VỤ.............................................................................14

2.1 Định nghĩa ..........................................................................................................14

2.2 Phân loại việc làm ..............................................................................................14

2.3 Phân tích yêu cầu nghiệp vụ................................................................................16

2.3.1 Quy trình thực tiễn qua quá trình khảo sát ...................................................16

2.3.2 Xây dựng chức năng hệ thống ......................................................................17

2.3.3 Sơ đồ Use Case .............................................................................................17

2.3.4 Danh sách Actor............................................................................................18

2.3.5 Danh sách Use Case......................................................................................19

2.3.6 Đặc tả Use Case ............................................................................................20

CHƯƠNG 3 : CƠ SỞ CÔNG NGHỆ...........................................................................52

3.1 Yêu cầu cầu hệ thống ..........................................................................................52

3.2 Mô hình tổng quan ..............................................................................................52

3.4 Lựa chọn công nghệ ............................................................................................53

3.4.1 Tại sao chọn React Native ............................................................................54

3.4.2 Tại sao chọn ReactJs.....................................................................................54

3.4.3 Tại sao chọn Parse server .............................................................................55

3.5 Kiến trúc hệ thống...............................................................................................56

3.6 Lý thuyết công nghệ............................................................................................57

3.6.1 MongoDB .....................................................................................................57

3.6.2 Parse (Parseplatform.org) .............................................................................59

3.6.3 Sendbird.com................................................................................................62

3.6.4. ReactJs (facebook.github.io/react/) .............................................................62 3.6.5. React Native (facebook.github.io/react-native/)..........................................67

3.6.6. Redux ...........................................................................................................69

CHƯƠNG 4 : XÂY DỰNG HỆ THỐNG....................................................................73

4.1. Mô tả ..................................................................................................................73

4.2. Chức năng ..........................................................................................................73

4.2.1 Đối với người có việc ...................................................................................73

4.2.2 Đối với người tìm việc..................................................................................74

4.2.3. Ứng tuyển và thương lượng.........................................................................74

4.2.4. Liên lạc với nhau .........................................................................................75

4.2.5. Danh sách tên công việc là các thẻ tag là như thế nào?...............................75

4.3. Lưu đồ hoạt động của mỗi nhóm khách hàng....................................................76

4.3.1. Đối với người tìm việc.................................................................................76

4.3.2. Đối với người tuyển dụng............................................................................77

4.4. Sơ đồ màn hình ..................................................................................................77

4.5 Thiết kế dữ liệu ...................................................................................................81

4.5.1 Sơ đồ logic ....................................................................................................81

4.5.2 Danh sách các collection ..............................................................................81

4.6 Thiết kế giao diện................................................................................................84

4.6.1 Bản ứng dụng di động...................................................................................84

4.6.2 Bản Website..................................................................................................95

4.6.3 Web Admin.................................................................................................104

4.7 Cài đặt và thử nghiệm.......................................................................................107

4.7.1 Môi trường phát triển ứng dụng..................................................................107

4.7.2 Môi trường triển khai ứng dụng..................................................................108

CHƯƠNG 5 : TỔNG KẾT.........................................................................................109

5.1 Kết quả đạt được ...............................................................................................109

5.2 Hướng phát triển ...............................................................................................110

Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………..110