Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
BÙI QUANG HÀ, NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG
Đề mục:
Công nghệ phần mềm
Nhà xuất bản:
UIT
Tác giả phụ:
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S NGUYỄN VĨNH KHA
Ngày xuất bản:
01/01/2018
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
3
Lượt tải:
0

Nội dung

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU ...................................................................................................2

1.1 Giới thiệu đề tài ......................................................................................................2

1.2 Lý do chọn đề tài ....................................................................................................2

1.3 Mục tiêu đề tài ........................................................................................................2

1.4 Ý nghĩa đề tài..........................................................................................................3

1.5 Nội dung thực hiện .................................................................................................3

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................5

2.1 Thực tế ảo là gì ? ....................................................................................................5

2.1.1 Lịch sử phát triển của công nghệ thực tế ảo....................................................6

2.1.2 Các đặc tính chính của VR..............................................................................7

2.1.3 Các thành phần một hệ thống VR ...................................................................7

2.1.3.1 Phần cứng (Hardware) ..............................................................................7

2.1.3.2 Phần mềm (Software)................................................................................8

2.1.4 Các thiết bị cơ bản...........................................................................................8

2.1.4.1 Thiết bị định hướng và chuyển động ........................................................8

2.1.4.2 Thiết bị tương tác và phản hồi ................................................................12

2.1.5 Một số ứng dụng chính của VR ....................................................................13

2.1.5.1 Quân sự ...................................................................................................13

2.1.5.2 Giáo dục ..................................................................................................14

2.1.5.3 Xây dựng................................................................................................15

2.1.5.4 Thể thao...................................................................................................15

2.1.5.5 Du hành không gian ................................................................................16

2.1.5.6 Y học .......................................................................................................17

2.2 Giới thiệu Google Cardboard ..............................................................................17

2.2.1 Ứng dụng.......................................................................................................20

2.2.2 Phần mềm phát triển Google Cardboard.......................................................20

2.3 Google VR SDK...................................................................................................21

2.4 Giới thiệu Unity....................................................................................................23

2.4.1 Giới thiệu về giao diện..................................................................................26 2.4.1.1 Cửa sổ project .........................................................................................26 2.4.1.2 Hierarchy.................................................................................................28 2.4.1.3 Parenting .................................................................................................29 2.4.1.4 Toolbar ....................................................................................................29 2.4.1.5 Scene View .............................................................................................29 2.4.1.6 Game View. ............................................................................................31 2.4.1.7 Play Mode ...............................................................................................32 2.4.1.8 Inspector..................................................................................................32 2.4.1.9 Tùy biến không gian làm việc.................................................................34

2.4.2 Một số khái niệm cơ bản trong Unity ...........................................................35 2.4.2.1 Scene .......................................................................................................35 2.4.2.2 GameObject ............................................................................................36

2.4.2.3 Components ............................................................................................36

2.4.2.4 Scripts......................................................................................................37

2.4.2.5 Prefabs.....................................................................................................38

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GAME...................................................................................39

3.1 Mô tả game ...........................................................................................................39

3.1.1 Tổng quan......................................................................................................39

3.1.2 Tính năng ......................................................................................................39

3.1.3 Cách chơi.......................................................................................................39

3.1.4 Mindset..........................................................................................................40

3.1.5 Đối tượng người chơi ....................................................................................40

3.2 Công nghệ.............................................................................................................41

3.2.1 Luồng màn hình ............................................................................................41

3.2.2 Điều khiển .....................................................................................................41

3.2.3 Cơ học (game mechanics) .............................................................................43

3.3 Vật lý trong game.................................................................................................44

3.4 Thiết kế màn chơi .................................................................................................44

3.4.1 Các đối tượng ................................................................................................44

3.4.2 Chủ đề màn chơi ...........................................................................................47

3.4.2.1 Các dối tượng..........................................................................................47

3.4.2.2 Thử thách ................................................................................................47

3.4.3 Luồng chạy game ..........................................................................................47

3.5 Development.........................................................................................................47

3.5.1 Thiết kế engine..............................................................................................47

3.5.2 Các lớp / đối tượng........................................................................................47

3.6 Thiết kế trực quan.................................................................................................49

3.7 Giao diện người dùng...........................................................................................50

3.7.1 Sơ đồ .............................................................................................................50

3.7.2 Thiết kế màn hình..........................................................................................51

3.7.2.1 Splash ......................................................................................................51

3.7.2.2 Main menu ..............................................................................................52

3.7.2.3 Chọn control............................................................................................53

3.7.2.4 Chọn level ...............................................................................................54

3.7.2.5 About.......................................................................................................55

3.7.2.6 UI trong Gameplay..................................................................................56

3.8 Đồ họa ..................................................................................................................57

3.8.1 Mục tiêu tổng quát ........................................................................................57

3.8.2 3D Art & Animation .....................................................................................57

3.8.3 GUI................................................................................................................58

3.8.4 Địa hình .........................................................................................................58

3.8.5 Hiệu ứng........................................................................................................58

3.9 Thiết kế nhạc nền / âm thanh................................................................................58

3.9.1 Phong cách music / elements ........................................................................58

3.9.2 Phong cách sound / các thành phần ..............................................................58

3.9.3 Game music...................................................................................................58

3.9.4 Game sound...................................................................................................58

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC GAME...............................................................................59

4.1 Cài đặt environment và camera VR .....................................................................59

4.1.1 Cài đặt SDK và camera VR ..........................................................................59

4.1.2 Environment ..................................................................................................62

4.2 Điều khiển và nhặt vũ khí.....................................................................................67

4.2.1 Điều khiển .....................................................................................................67

4.2.2 Nhặt vũ khí ....................................................................................................69

4.3 Các loại enemy .....................................................................................................72

4.3.1 Enemy ...........................................................................................................72

4.3.2 Animation......................................................................................................73

4.3.3 Trạng thái ......................................................................................................74

4.3.4 Tìm đường đi tới nhân vật.............................................................................74

4.4 Xử lý tấn công bằng súng và gậy .........................................................................78

4.4.1 Tấn công bằng súng ......................................................................................78

4.4.2 Tấn công bằng gậy ........................................................................................82

4.5 Health HUD (head-up display).............................................................................84

4.5.1 Health HUD, xử lý thanh máu ......................................................................84

4.5.2 Hiệu ứng lúc người chơi mất máu.................................................................86

4.6 Tính và hiện thị số enemy tiêu diệt được .............................................................86

4.7 Tạo level 1 và level 2............................................................................................87

4.7.1 Level 1...........................................................................................................87

4.7.2 Level 2...........................................................................................................88

4.8 Màn hình menu, chọn level, game over và win ...................................................89

4.8.1 Liên quan đến UI, có 3 tuỳ chọn hiển thị canvas..........................................89

4.8.2 Màn hình Menu .............................................................................................90

4.8.3 Màn hình chọn màn chơi...............................................................................91

4.8.4 Màn hình GameOver và Win ........................................................................91

4.9 Nhạc nền, âm thanh ..............................................................................................93

4.10 Màn hình chọn control .......................................................................................93

4.11 Màn hình loading cho game ...............................................................................94

4.12 Tối ưu game........................................................................................................95

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN, HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....................................................99

5.1 Kết quả..................................................................................................................99

5.2 Hướng phát triển...................................................................................................99

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................101