Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
TRẦN CAO LÂM, NGUYỄN QUỐC VIỆT
Đề mục:
Kỹ thuật máy tính
Nhà xuất bản:
UIT
Tác giả phụ:
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Lê Hoài Nghĩa
Ngày xuất bản:
01/01/2018
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
2
Lượt tải:
0

Nội dung

MỤC LỤC

MỤC LỤC ................................................................................................................... i

MỤC LỤC BẢNG .................................................................................................... iii

MỤC LỤC HÌNH ẢNH ............................................................................................ iv

TỪ VIẾT TẮT – THUẬT NGỮ ............................................................................... vi

TÓM TẮT KHÓA LUẬN .......................................................................................... 1

MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 2

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ....................................................................................... 3

1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước .................................................................... 3

1.1.1. Nền nông nghiệp Israel ............................................................................. 3

1.1.2. Các nền tảng công nghệ cho phép phát triển một ứng dụng IoT .............. 6

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước ................................................................... 10

1.3. Vấn đề cần giải quyết ..................................................................................... 11

1.4. Giải pháp đề xuất ........................................................................................... 12

CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ........................ 13

2.1. Cơ Sở Lý Thuyết: ........................................................................................... 13

2.1.1. Công nghệ IoT......................................................................................... 13

2.1.2. Nông nghiệp thông minh ......................................................................... 14

2.2. Phương Pháp Nghiên Cứu .............................................................................. 15

2.2.1. Nghiên cứu tính năng và khả năng ứng dụng các thiết bị IoT ................ 15

2.2.2. Nghiên cứu ứng dụng WebIOPI trên Raspberry Pi 3 ............................. 22

2.2.3. Nghiên cứu phương pháp khí canh trong nông nghiệp ........................... 27

2.2.4. Nghiên cứu phương pháp chiếu sáng bằng Led ...................................... 30

2.2.5. Nghiên cứu khả năng ứng dụng năng lượng mặt trời ............................. 32

ii

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................. 37

3.1. Hệ thống trồng rau khí quang......................................................................... 37

3.2. Hệ thống IoT điều khiển chung ...................................................................... 39

3.2.1. Mô hình hoạt động .................................................................................. 39

3.2.2. Quy trình tự động .................................................................................... 42

3.2.3. Quy trình thủ công .................................................................................. 43

3.2.4. Thiết kế chức năng trên server ................................................................ 45

3.2.5. Thiết kế chức năng trên website.............................................................. 55

3.2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu .............................................................................. 58

3.2.7. Chức năng đo nhiệt độ, độ ẩm gửi về server từ xa ................................. 60

3.3. Mô hình điện năng lượng mặt trời ................................................................. 61

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ................... 70

4.1. Kết Luận ......................................................................................................... 70

4.2. Khó khăn ........................................................................................................ 71

4.3. Kiến Nghị ....................................................................................................... 71

4.4. Hướng Phát Triển ........................................................................................... 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 73

PHỤ LỤC – MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH ........................................................ 75