Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
TRẦN QUANG CHƯƠNG, TÔN BẢO KHUYÊN
Đề mục:
Kỹ thuật máy tính
Nhà xuất bản:
UIT
Tác giả phụ:
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. PHAN ĐÌNH DUY
Ngày xuất bản:
01/01/2018
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
4
Lượt tải:
1

Nội dung

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH ...............................................................................................3

DANH MỤC BẢNG........................................................................................................6

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...........................................................................................7

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI .....................................................................................8

MỞ ĐẦU..........................................................................................................................9

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI..........................................................................10

1.1. Tổng quan về đề tài ..........................................................................................10

1.2. Nội dung đề tài .................................................................................................11

Chương 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................................12

2.1. Nghiên cứu tổng quan đề tài trong và ngoài nước ...........................................12

2.1.1. Ngoài nước.................................................................................................12

2.1.2. Trong nước.................................................................................................12

2.2. Phân tích thiết kế hệ thống ...............................................................................13

2.2.1. Các thành phần của hệ thống phần cứng cơ khí ........................................13

2.2.2. Các thành phần điện điều khiển.................................................................16

2.2.3. Các thành phần của phần mềm nhúng. ......................................................18

2.3. Thiết kế module điều khiển trung tâm..............................................................20

2.3.1. Module STM32F407VGT6 .......................................................................20

2.3.2. Module cung cấp nguồn.............................................................................22

2.3.3. Module BLUETOOTH..............................................................................22

2.3.4. Module đệm dòng ra từ chân vi điều khiển ...............................................23

2.3.5. Module điều khiển máy bơm .....................................................................26

2.3.6. Module điều khiển đèn led RGB ...............................................................29

2.4. Thiết kế và xây dựng phần mềm nhúng cho vi điều khiển chạy trên board phần cứng. 36

2.4.1. Phần mềm nhúng cho board Master ..........................................................36

2.4.2. Phần mềm nhúng cho board Slaver ...........................................................37

2.5. Thiết kế và xây dựng ứng dụng điều khiển trên smartphone. ..........................40

2.5.1. Phân tích thiết kế ứng dụng điều khiển .....................................................40

2.5.2. Xây dựng ứng dụng ...................................................................................41

2.6. Thiết kế, gia công khung kết nối máy bơm ......................................................52

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .....................................................................54

3.1. Tóm tắt kết quả chung ......................................................................................54

3.2. Nhận xét và thảo luận .......................................................................................59

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN...................................................61

4.1. Kết luận.............................................................................................................61

4.2. Hướng phát triển...............................................................................................61

TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................................62