Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
VŨ VĂN MẠNH, NGUYỄN NGỌC TIẾN
Đề mục:
Kỹ thuật máy tính
Nhà xuất bản:
UIT
Tác giả phụ:
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. LÂM ĐỨC KHẢI
Ngày xuất bản:
01/01/2018
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
25
Lượt tải:
3

Nội dung

MỤC LỤC

TÓM TẮT KHÓA LUẬN .......................................................................................... 1

MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 2

Chương 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ..................................................................3

1.1. Lý do thực hiện đề tài ....................................................................................3

1.2. Mục tiêu đề tài ...............................................................................................3

1.3. Phương pháp thực hiện..................................................................................4

1.4. Nội dung chính và giới hạn đề tài..................................................................4

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .............................................................................5

2.1. Hệ thống WLAN – MIMO............................................................................5

2.1.1. Hệ thống WLAN – WIFI.....................................................................5

2.1.2. Lịch sử hình thành, phát triển MIMO .................................................7

2.1.3. Bộ giải mã và cách thức giải mã tín hiệu trong hệ thống MIMO. ....11

2.2. Thuật toán giải mã tín hiệu trong bộ thu hệ thống MIMO..........................15

2.2.1. Thuật toán ZF ....................................................................................16

2.2.2. Thuật toán MMSE.............................................................................17

2.2.3. Thuật toán V-BLAST........................................................................18

2.2.4. Thuật toán MLD................................................................................19

2.2.5. Thuật toán Full K-Best ......................................................................21

2.2.6. Thuật toán 2D Sorter-based K-Best ..................................................23

Chương 3. Ý TƯỞNG CẢI TIẾN THUẬT TOÁN................................................28

3.1. Sắp xếp W giá trị PED dựa trên bảng I-Q. ..................................................29

3.2. Sắp xếp KxW giá trị PED bằng phương pháp 2D sorting...........................31

3.3. Sơ đồ khối dự kiến cho phương pháp đề xuất .............................................33

Chương 4. HIỆN THỰC PHẦN CỨNG ................................................................36

Chương 5. KẾT QUẢ .............................................................................................49

5.1. Phương thức đánh giá ..................................................................................49

5.1.1. Đánh giá mô phỏng thuật toán ..........................................................49

5.1.2. Đánh giá kết quả hiện thực phần cứng ..............................................49

5.2. Mô phỏng thuật toán trên Matlab ................................................................51

5.3. Kết quả hiện thực.........................................................................................54

Chương 6. KẾT LUẬN...........................................................................................57

6.1. Tổng kết .......................................................................................................57

6.2. Hạn chế và hướng phát triển........................................................................58

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 59

PHỤ LỤC .................................................................................................................. 61