Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
NGUYỄN THÁI SANG
Đề mục:
KH&KTTT
Tác giả phụ:
TRẦN CÔNG THỨC
Ngày xuất bản:
2017
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
8
Lượt tải:
0

Nội dung

TÓM TẮT KHÓA LUẬN ........................................................................................1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.................................................................................2

1.1 Đặt vấn đề ...................................................................................................2

1.2 Giới thiệu đề tài...........................................................................................3

1.2.1 Đối tượng nghiên cứu ..........................................................................3

1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................4

1.2.3 Mục đích nghiên cứu............................................................................4

1.2.4 Phương pháp nghiên cứu .....................................................................4

1.2.5 Giới hạn nghiên cứu.............................................................................4

1.2.6 Nội dung khóa luận ..............................................................................4

CHƯƠNG 2: CỞ SỞ LÝ THUYẾT .....................................................................5

2.1 SOA là gì ? ..................................................................................................5

2.2 Web Service là gì ? .....................................................................................5

2.3 Web services: những tiêu chuẩn và chi tiết kỹ thuật ..................................7

2.4 Windows Communication Foundation .......................................................8

2.4.1 WCF là gì? ...........................................................................................8

2.4.2 Tại sao WCF được sử dụng SOA?.......................................................9

2.4.3 Kiến trúc WCF ...................................................................................11

2.4.4 Khái niệm cơ bản WCF – WCF ABCs..............................................12

2.5 Môi trường triển khai và phát triển WCF .................................................19

2.6 Tổng kết chương .......................................................................................19

CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CÔNG TY XI MẠ THIỆN MỸ ......................................................................................................................21

3.1 Tổng quan quy trình hoạt động của công ty .............................................21

3.1.1 Tạo hồ sơ mặt hàng ............................................................................21

3.1.2 Xây dựng sản phẩm mẫu....................................................................22

3.1.3 Nhập phôi và lên kế hoạch sản xuất...................................................23

3.1.4 Sản xuất và kiểm định thành phẩm ....................................................25

3.2 Quy trình quản lí thông tin sản phẩm........................................................25

3.2.1 Mô tả yêu cầu hệ thống ......................................................................27

3.2.2 Use case..............................................................................................29

3.2.3 Flowchart ...........................................................................................38

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG XÂY DỰNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY XI MẠ THIỆN MỸ ......................................................................................43

4.1 Xây dựng Cở Sở Dữ Liệu .........................................................................43

4.1.1 Sơ đồ Logic ........................................................................................43

4.1.2 Danh sách chức năng các Bảng dữ liệu .............................................48

4.2 Xây dựng dịch vụ WCF trên Server..........................................................50

4.2.1 Mô hình triển khai..............................................................................50

4.2.2 Lưu trữ dịch vụ trong IIS ...................................................................52

4.3 Xây dựng ứng dụng sử dụng dịch vụ trên Client ......................................53

4.3.1 Ứng dụng trên windows .....................................................................54

4.3.2 Ứng dụng trên android .......................................................................72

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ...............81

5.1 Kết quả đạt được .......................................................................................81

5.2 Kết luận và Hướng phát triển....................................................................82

TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................84