Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
TRẦN VĂN TIẾN
Đề mục:
KH&KTTT
Tác giả phụ:
NGUYỄN MINH TRƯỜNG
Ngày xuất bản:
28/03/2019
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
147
Lượt tải:
9

Nội dung

TÓM TẮT........................................................................................................1

MỞ ĐẦU .........................................................................................................2

Chương 1. TỔNG QUAN .............................................................................7

1.1. Phân tích cảm xúc ............................................................................7

1.2. Phản hồi sinh viên ............................................................................7

1.3. Tình hình nghiên cứu trên thế giới...................................................8

1.4. Tình hình nghiên cứu trong nước...................................................11

1.5. Kết luận ..........................................................................................14

Chương 2. XÂY DỰNG DỮ LIỆU PHẢN HỒI SINH VIÊN CHO NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CẢM XÚC ................................................................................15

2.1. Quy trình xây dựng bộ dữ liệu .......................................................15

2.1.1. Giai đoạn 1..................................................................................15

2.1.2. Giai đoạn 2..................................................................................17

2.2. Đánh giá dữ liệu.............................................................................19

2.3. Kết luận ..........................................................................................21

Chương 3. CÁC MÔ HÌNH PHÂN LỚP CẢM XÚC CHO PHẢN HỒI SINH VIÊN ..................................................................................................22

3.1. Mô hình hệ thống ...........................................................................22

3.2. Các mô hình phân lớp quan điểm ..................................................24

3.2.1. Phương pháp phân lớp Maximum Entropy ................................25

3.2.2. Phương pháp phân lớp Naïve Bayes ..........................................26

3.2.3. Phương pháp phân lớp Support Vector Machine .......................27

3.3. Đặc trưng........................................................................................29

14

3.3.1. Đặc trưng n-gram........................................................................29

3.3.2. Đặc trưng từ điển ........................................................................30

3.3.3. Đặc trưng quan hệ phụ thuộc......................................................31

3.4. Phương pháp đánh giá mô hình .....................................................35

3.5. Kết luận ..........................................................................................35

Chương 4. THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH.......................36

4.1. Cài đặt thử nghiệm.........................................................................36

4.2. Kết quả thử nghiệm và đánh giá ....................................................37

4.3. Phân tích lỗi ...................................................................................42

4.4. So sánh với các dữ liệu khác..........................................................44

4.5. Kết luận ..........................................................................................47

Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ................................49

5.1. Kết luận ..........................................................................................49

5.2. Hướng phát triển ............................................................................49

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................52

PHỤ LỤC 1 ...................................................................................................54

PHỤ LỤC 2 ...................................................................................................56