10 kênh đọc sách online miễn phí

  • 09/12/2019
  • 543

Những đầu sách nổi tiếng gồm cả Tiếng Anh và Tiếng Việt

*Tiếng Anh

1. Project Gutenberg
http://www.gutenberg.org/ebooks/

2. Internet Archive
https://archive.org/details/texts

3. Open Library
https://openlibrary.org/

4. Google Books
https://books.google.com/?hl=vi

5. 24symbols
https://www.24symbols.com/

6. Bookish
http://booki.sh/

7. Loyal books
http://www.loyalbooks.com/

*Tiếng Việt

8. http://tve-4u.org/

9. http://sachvui.com/


10. https://downloadsach.com/