Các chỉ số khoa học và định danh

  • 18/06/2020
  • 108

ü                  Researcher ID: là một hệ thống định danh cho các tác giả khoa học. Hệ thống này được giới thiệu vào tháng 1 năm 2008 bởi Thomson Reuters.

ü                International Standard Book Number (ISBN) - Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách: là mã số tiêu chuẩn quốc tế có tính chất thương mại duy nhất để xác định một quyển sách.

ü                 International Standard Serial Number (ISSN) - Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ: là một dãy số độc nhất gồm tám chữ số, được dùng để nhận dạng một xuất bản phẩm nhiều kỳ dạng giấy in hoặc điện tử như tạp chí định kỳ, tạp chí chuyên khảo, báo, bản tin, xuất bản phẩm thông tin, niên giám, báo cáo thường niên, kỷ yếu hội nghị hay hội thảo, phụ trương hay phụ bản của các xuất bản phẩm nhiều kỳ. Nhiều xuất bản phẩm có ở cả hai dạng in và điện tử nên được ISSN xếp vào hai loại là: ISSN in (p-ISSN) và ISSN điện tử (e-ISSN hay eISSN).

ü                         H-Index: Chỉ số h là một số liệu cấp độ tác giả cố gắng đo lường cả năng suất và tác động trích dẫn của các ấn phẩm của một nhà khoa học hoặc học giả. Chỉ số h tương quan với các chỉ số thành công rõ ràng như giành giải thưởng Nobel, được chấp nhận cho học bổng nghiên cứu và giữ các vị trí tại các trường đại học hàng đầu. Chỉ số này dựa trên tập hợp các bài báo được trích dẫn nhiều nhất của nhà khoa học và số lượng trích dẫn mà họ đã nhận được trong các ấn phẩm khác. Chỉ số cũng có thể được áp dụng cho năng suất và tác động của một tạp chí học thuật cũng như một nhóm các nhà khoa học, chẳng hạn như một khoa hoặc trường đại học hoặc quốc gia.

ü Impact Factor – IF: hay Journal impact factor (JIF) của một tạp chí khoa học (academic journal) là một số đo phản ánh số lượng trích dẫn (citation) trung bình theo năm của các bài báo khoa học (article) được xuất bản gần đây trên tạp chí đó. IF thường được dùng với tư cách là proxy (thống kê học) đại diện cho độ quan trọng tương đối của một journal so với các journal khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành; các journal có IF cao thường được coi là quan trọng hơn các journal có IF thấp. IF do Eugene Garfield, nhà sáng lập Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information), nghĩ ra. Bắt đầu từ năm 1975, các journal nằm trong danh sách Journal Citation Reports (Báo cáo Trích dẫn Journal) đều được tính IF theo từng năm.

       SCImago Journal Rank – SJR: Chỉ số Xếp hạng Tạp chí SCImago (SJR) là thước đo ảnh hưởng khoa học của các tạp chí học thuật chiếm cả số lượng trích dẫn mà một tạp chí nhận được và tầm quan trọng hoặc uy tín của các tạp chí nơi các trích dẫn xuất phát. SJR của một tạp chí là một giá trị số cho biết số lượng trích dẫn trung bình nhận được trong một năm được chọn trên mỗi tài liệu được xuất bản trong tạp chí đó trong ba năm trước. Giá trị SJR cao hơn có nghĩa là cho thấy uy tín tạp chí lớn hơn.

ü                        Định danh đối tượng kỹ thuật số (số DOI): là một số xác định đường dẫn vĩnh cửu (permalink) cho một tập tin World Wide Web. Nếu địa chỉ mạng của tập tin thay đổi, người truy cập bằng DOI vẫn được đổi hướng tự động đến địa chỉ mới. Các nhà xuất bản cung cấp DOI đến một thư mục được quản lý tập trung và sử dụng địa chỉ thư mục này cộng với DOI thay cho địa chỉ mạng thông thường.

ü                    Trích dẫn tài liệu tham khảo: đa số các bạn đều nắm rõ sau khi tham gia lớp "Tìm hiểu về đạo văn và trích dẫn tài liệu tham khảo" của Thư viện UIT.

Thư viện UIT