Cơ sở dữ liệu thư mục tạp chí khoa học trực tuyến trong nước về công nghệ thông tin và truyền thông

  • 21/09/2020
  • 238

Cơ sở dữ liệu thư mục tạp chí khoa học trực tuyến trong nước về công nghệ thông tin và truyền thông do Thư viện UIT tổng hợp:

Xem chi tiết tại:

https://drive.google.com/file/d/1p9aDOLMA_9W8jafTOR7-kbmoQk07t-dm/view?usp=sharing