Danh mục các tạp chí lĩnh vực Công nghệ thông tin (Council for professor title for Information engineering)

  • 25/02/2020
  • 744


Tạp chí Thông tin và Viễn thông (JIT)

Tp chí Công ngh tiên tiến và Tính toán (JAEC)

Danh mục tạp chí

Số TT

Tên tạp chí

Chỉ số ISSN

Loại

 

Cơ quan xuất bản

Điểm công trình

1.

Bài báo đặc biệt xuất sắc đăng trên các tạp chí nằm trong danh sách SCI

Tạp chí

Tối đa 2

2.

Bài báo đặc biệt xuất sắc đăng trên các tạp chí nằm trong danh sách SCIE

Tạp chí

Tối đa 1,5

3.

Các tạp chí nằm trong danh sách ISI

Tạp chí

Từ 0 đến 1

4.

Tin học và Điều khiển học

1813-9663

Tạp chí

Viện Hàn lâm KH&CN VN

Từ 0 đến 1

5.

Công nghệ thông tin & Truyền thông (Chuyên san “Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Thông tin và Truyền thông”).

1859-3526

Tạp chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

Từ 0 đến 1

6.

Journal on Information Technologies & Communications, (Research, Development and Application on Information & Communication Technology).

1859-3534

Tạp chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

Từ 0 đến 1

7.

Acta Mathematica Vietnamica

0251-4184

Tạp chí

Viện Hàn lâm KH&CN VN

Từ 0 đến 1

8.

Vietnam Journal of Mathemathics

0866-7179

Tạp chí

Hội Toán học VN

Từ 0 đến 1

9.

Advances in Natural Sciences

0866-708X

Tạp chí

Viện Hàn lâm KH&CN VN

Từ 0 đến 1

10.

Báo cáo Khoa học tại các Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông được đăng toàn văn trong Kỷ yếu (Proceedings) Hội nghị, có phản biện khoa học.

Kỷ yếu

Từ 0 đến 1

11.

Các tạp chí Khoa học nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng 1 trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha.

Tạp chí

Từ 0 đến 1

12.

Khoa học

0866-8612

Tạp chí

Đại học Quốc gia HN

Từ 0 đến 0,5

13.

Phát triển Khoa học và Công nghệ

1859-0128

Tạp chí

Đại học Quốc gia Tp HCM

Từ 0 đến 0,5

14.

Khoa học và Công nghệ

0866-708X

Tạp chí

Viện Hàn lâm KH&CN VN

Từ 0 đến 0,5

15.

Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật

0866-3980

Tạp chí

Trường ĐHBKHN, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH KTCN-ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Kinh tế-Kỷ thuật công nghiệp, Trường ĐHBK TP.HCM, Trường ĐHSPKT TP.HCM, Học viện BCVT

Từ 0 đến 0,5

16.

Bài báo đăng trên một số tạp chí trong nước khác có thể được xem xét đánh giá, nhưng không quá 0,5 điểm:

Các tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Đại học sư phạm HN, Đại học sư phạm Tp HCM, Đại học Vinh và Tạp chí Ứng dụng Toán học của Hội Toán học Việt Nam.

Tạp chí

Từ 0 đến 0,5