Danh sách sinh viên tham gia tập huấn "Tìm hiểu về đạo văn và trích dẫn tài liệu tham khảo" đợt 1 - năm 2020

  • 23/05/2020
  • 350


Danh sách chi tiết gồm các buổi:

Sáng Thứ 2: 25/5

Chiều Thứ 2 25/5

Sáng Thứ 3: 26/5

Chiều Thứ 4: 27/5

Chiều Thứ 5: 4/6 (dự kiến)