Tài liệu tham khảo cuộc thi "Tìm hiểu về Luật Thư viện"

  • 10/07/2020
  • 1619

Luật Thư viện được Quốc hội ban hành vào tháng 11-2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2020. Với những quy định rất mới, phù hợp với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, đây là hành lang pháp lý để hoạt động thư viện phát triển toàn diện, bền vững trong thời kỳ kỷ nguyên số…


Nội dung chi tiết Luật Thư viện xem tại:

Bảng tiếng Việt - https://drive.google.com/file/d/1To0ky8_wS5guxzzts3PnP5cmgAU0CauR/view?usp=sharing

Bảng tiếng Anh - https://drive.google.com/file/d/1bobVBJUt-BxnWFSDI3q6YeCoqgIyvMDw/view?usp=sharing


Các câu hỏi kiến thức về Thư viện UIT: