THÔNG BÁO PHỤC VỤ CSDL SCHOLARCY

  • 01/09/2020
  • 155

> Thông tin:
Scholarcy là công cụ hỗ trợ đọc và thực hiện tóm tắt cho các bài nghiên cứu. Ngoài ra, Scholarcy còn hiển thị các dữ liệu đã được tham khảo trong các bài báo một cách nhanh chóng, và làm rõ dữ liệu bằng các khái niệm trong phạm vi rộng hơn.
Khi sử dụng Scholarcy, người sử dụng có thể lưu trữ hàng trăm bản tóm tắt, đường dẫn liên kết đến nội dung, bảng biểu, sơ đồ đã được trích dẫn.
Đối tượng & phạm vi truy cập: Tất cả sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, cán bộ thuộc ĐHQG-HCM.
Thời gian sử dụng: Đến ngày 05/10/2020
Hướng dẫn sử dụng CSDL: http://vnulib.edu.vn/images/PPV_Scholarcy_HD.pdf