BIỂU MẪU


​- Giấy xác nhận về việc nộp tài liệu cho Thư viện: Giayxacnhan.doc

- Phiếu yêu cầu tài liệu: BM-NV01-Phieu yeu cau tai lieu.doc

- Giấy xác nhận bạn đọc không nợ tài liệu Thư viện: MauxacnhankhongnotailieuTV.docx