NGUỒN LỰC THÔNG TIN


1. Tài liệu giấy (bản in):
    - Giáo trình: 74 nhan đề (mỗi nhan đề khoảng 500 cuốn)
    - Tài liệu tham khảo: khoảng 1.200 đầu sách (bao gồm cả tài liệu tiếng việt và ngoại văn)
    - Tài liệu đề án ngoại ngữ: Khoảng 200 nhan đề (hơn 300 đầu sách)
    -  Khoá luận, Luận văn, Luận án: hơn 1.000 tài liệu

2. Tài liệu điện tử:    

    - Nguồn nội sinh (Giáo trình, Khoá luận, Luận văn, Luận án) về CNTT : Khoàng 350 tài liệu onlie (đang cập nhật) 
   ​  - Nguồn ngoại sinh: hơn 7000 tài liệu trực tuyến về nhiều lĩnh vực

(Cập nhật tháng 07/2016)