VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Tên văn bản​Tập tin văn bản
- Luật sở hữu trí tuệ: ​​​​50.2005.QH11.pdf
- Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học: 13.2008.qd_.bvhttdl.pdf
- Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện:72.2002.NĐ-CP.pdf
- Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thư viện: 31.2000.PL-UBTVQH10.pdf
- Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học: 78.2008.QĐ.BGDĐT.pdf
- Điều lệ Hội Thư viện Việt Nam: 155.QĐ.BNV.pdf
- Quyết định nâng ngạch bảo tàng viên, thư viện viên: 393.1998-QĐ-TCCP-CCVC.pdf
- Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm2020​: ​10.2007QĐ-BVHTT.pd


- Luật về quyền tác giả​:Luatbanquyentacgia.pdf
-Tham khảo thêm: Xem tại đây​