Giới thiệu sách, giáo trình phục vụ các môn học về Lý luận chính trị và Pháp luật đại cương

  • 29/11/2023
  • 314

Thân gửi các em sinh viên,

Hiện tại Thư viện đã bổ sung đầy đủ các tựa giáo trình chính phục vụ các môn học  Lý luận chính trị và Pháp luật đại cương, cụ thể như sau:

1. Tài liệu học tập lý luận nhà nước và pháp luật, NXB: ĐHQG-HCM, 2022

💁 Môn học tương ứng: Pháp luật đại cương

2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), NXB: Chính trị Sự thật, 2021

💁 Môn học tương ứng: Tư tưởng Hồ Chí Minh

3. Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), NXB: Chính trị Sự thật, 2023

💁 Môn học tương ứng: Triết học Mác - Lênin

4. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), NXB: Chính trị Sự thật, 2021

💁 Môn học tương ứng: Chủ nghĩa xã hội khoa học

5. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB: Chính trị Sự thật, 2018

💁 Môn học tương ứng: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

📚Với mỗi tựa, thư viện bổ sung 30 bản (phục vụ mượn về nhà và 1-2 bản chỉ đọc tại chỗ). 

✍️Ghi chú: Nếu sinh viên có nhu cầu mua một trong các tựa giáo trình trên, vui lòng liên hệ Anh/Chị trực tại quầy để hỗ trợ liên hệ nhà cung cấp nhận đơn hàng và cung cấp theo yêu cầu.


Tài liệu học tập lý luận nhà nước và pháp luật, NXB: ĐHQG-HCM, 2022
💁 Môn học tương ứng: Pháp luật đại cương


Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), NXB: Chính trị Sự thật, 2021
💁 Môn học tương ứng: Tư tưởng Hồ Chí Minh


Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), NXB: Chính trị Sự thật, 2023
💁 Môn học tương ứng: Triết học Mác - Lênin


Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), NXB: Chính trị Sự thật, 2021
💁 Môn học tương ứng: Chủ nghĩa xã hội khoa học


Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB: Chính trị Sự thật, 2018
💁 Môn học tương ứng: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam