Trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn Chicago

  • 21/03/2019
  • 24151

Cách trích dẫn và lập danh mục TÀI LIỆU THAM KHẢO theo chuẩn Chicago

Hiện nay có nhiều chuẩn danh mục như APA (áp dụng cho các ngành tâm lý học, giáo dục, khoa học xã hội), MLA (văn học, nghệ thuật, nhân văn), Chicago (áp dụng cho tất cả các ngành và các hình thức tài liệu khác nhau). Tài liệu này hướng dẫn lập danh mục theo chuẩn Chicago là một chuẩn khá phổ biến và dễ sử dụng.

Chuẩn Chicago quy định cách trình bày danh mục tham khảo của các loại tài liệu theo 2 hệ thống: Ghi chú-Danh mục (Notes-Bibliography) dành cho tài liệu các ngành văn, sử, nghệ thuật; và Tác giả-Năm XB (Author-Date) dành cho tài liệu các ngành khoa học tự nhiên và xã hội. Sau đây là hướng dẫn cách lập danh mục theo hệ thống Author-Date.

Ghi chú: Phần ví dụ để ngoài ngoặc đơn (dạng đầy đủ) là mẫu ghi trong Danh mục tài liệu tham khảo; Phần ví dụ để trong ngoặc đơn () là minh họa trích dẫn trong bài (in-text citation);

Sách

Một tác giả:

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

             (Pollan 2006, 99–100)

            Lê Văn Tề. 2009. Thị trường tài chính. TP. HCM: Giao thông vận tải.

             (Lê Văn Tề 2009, 56)

Hai, ba tác giả:

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History,1941–1945. New York: Knopf.

(Ward and Burns 2007, 52)

Nguyễn Công Bình, Đặng Kim Cương. 2009. Phân tích các báo cáo tài chính. Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông Vận tải.

              (Nguyễn Công Bình và Đặng Kim Cương 2009, 127)

Bốn tác giả trở lên: liệt kê tất cả tác giả vào danh mục tham khảo; còn tại trích dẫn trong bài, chỉ ghi tên tác giả đầu, và chữ et al. (hoặc và những người khác với tài liệu tiếng Việt)

Barnes, Dana, Sidney Levy, Joyce Heatherton, Jackson Hsu, and James Carley. 2010. Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960’s. Toronto: Penguin.

(Barnes et al. 2010, 22-25)

(Nguyễn Bá Thi và những người khác  2007, 55)

Chủ bút, chủ biên, người dịch; không có tác giả: Ghi tên chủ bút, chủ biên, người dịch

Lattimore, Richmond, trans. 1951. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press.

(Lattimore 1951, 91–92)

Lê Văn Cát, chủ biên. 2009. Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T.III, Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường. Hà Nội : Giáo dục.

(Lê Văn Cát 2009, 125)

Chủ bút, chủ biên, người dịch; có tác giả: Ghi tên tác giả

García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape.

(García Márquez 1988, 242–55)

Apitz, Bruno. 2004. Trần trụi giữa bầy sói. Xuân Oanh, Hoàng Tố Vân dịch. Tp.HCM: Văn học.

(Apitz 2004, 156)

Chương phần của cuốn sách: Ghi tên chương, phần

             Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In

             Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T.

             Mitchell, and   Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.

             (Kelly 2010, 77)

Trích từ lời giới thiệu, trang dẫn nhập của sách:

Rieger, James. 1982. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press.

(Rieger 1982, xx–xxi)

Sách điện tử

Nếu sách có nhiều phiên bản, ghi theo phiên bản đã sử dụng.

Nếu là sách lấy trên Internet, ghi địa chỉ website và ngày truy cập nếu cần.

Nếu không xác định được số trang thì ghi tên chương phần của sách.

Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle edition.

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

(Austen 2007)

(Kurland and Lerner, chap. 10, doc. 19)

Bài tạp chí

Bài tạp chí in

Tại trích dẫn trong bài, chỉ ghi trang có đoạn trích dẫn; tại danh mục tham khảo, ghi số trang của toàn bài tạp chí.

Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–58.

(Weinstein 2009, 440)

Bài tạp chí điện tử

Ghi mã số DOI (Digital Object Identifier) nếu có, DOI là mã số truy cập của bài tạp chí trên Internet. Trường hợp không có DOI thì phải ghi địa chỉ website, có thể ghi ngày truy cập nếu cần.

Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115:405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.

(Kossinets and Watts 2009, 411)

Bài trên nhật báo

Mẫu danh mục bài báo in giống như bài tạp chí. Với bài báo điện tử thì ghi thêm địa chỉ website và ngày truy cập nếu cần. Với bài báo không có tên tác giả thì ghi tên bài báo.

Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25.

(Mendelsohn 2010, 68)

Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27. Accessed February 28, 2010.http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

 (Stolberg and Pear 2010)

Điểm sách

Kamp, David. 2006. “Deconstructing Dinner.” Review of The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, by Michael Pollan. New York Times, April 23, Sunday Book Review.http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

(Kamp 2006)

Luận văn, luận án

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” Luận án tiến sĩ, University of Chicago.

(Choi 2008)

Tham luận hội nghị

Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Tham luận trình bày tại hội nghị thường niên của the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, ngày 21–24/11.

(Adelman 2009)

Website

Nội dung trang web thường xuyên thay đổi nên khi trích dẫn phải ghi rõ thời gian thông tin được truy cập, hoặc được đăng nếu có.

Google. 2009. “Google Privacy Policy.” Cập nhật ngày 11/03.http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

(Google 2009)

McDonald’s Corporation. 2008. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Truy cập ngày 19/07.http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

 (McDonald’s 2008)

Bài trên cơ sở dữ liệu

Đưa tên của CSDL và mã số truy cập của tài liệu.

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago. ProQuest (AAT 3300426).

(Choi 2008)

Phan Trường Nhất - Chuyên viên Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM