Giờ hoạt động

       Thứ Hai đến thứ Sáu: 
   +  Thời gian mở cửa phục vụ:  7 giờ 30
   +  Thời gian hết giờ phục vụ:  16 giờ 30 

       Thứ Bảy:
   +  Thời gian mở cửa phục vụ:  8 giờ 00
   +  Thời gian hết giờ phục vụ:  16 giờ 00

   - Thư viện phục vụ luôn buổi trưa.
   - Thư viện không phục vụ vào ngày lễ, tết theo quy định và các ngày nghỉ đột xuất khác (có thông báo).