Hình bìa
Loại tài liệu:
Luận văn
Tác giả:
Lê Đỗ Minh Nga
Đề mục:
KHMT
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
12
Lượt tải:
1

Nội dung

Mục lục
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ............................................................................................ 3
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ....................................................................................................... 5
CHƢƠNG 2: LÝ THUYẾT NỀN TẢNG ............................................................................... 11
2.1 Khai phá dữ liệu và quá trình khai phá dữ liệu .............................................................. 11
2.1.1 Giới thiệu khai phá dữ liệu ................................................................................... 11
2.1.2 Các kỹ thuật áp dụng trong khai phá dữ liệu ......................................................... 14
2.1.3 Những chức năng chính của khai phá dữ liệu........................................................ 15
2.1.4 Ứng dụng của khai phá dữ liệu .............................................................................. 17
2.1 Thuật giải tối ƣu bầy đàn ............................................................................................... 18
2.1.1 Giới thiệu thuật giải PSO (Particle Swarm Optimization) .................................... 18
2.1.2 Thuật giải PSO ....................................................................................................... 19
2.2. Giới thiệu mô hình Support Vector Machine- SVM và Hồi Qui Véctơ Hỗ Trợ Support Vector Regression-SVR ....................................................................................................... 23
2.2.1 Support Vector Machine (SVM) ........................................................................... 23
2.2.2 Support Vector Regression (SVR) ......................................................................... 30
2.3 Tính chính xác của mô hình (Model evaluation) ........................................................... 33
2.3.1 Tính chính xác đối với mô hình SVM ................................................................... 33 CHƢƠNG 3: ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP LAI GIỮA THUẬT GIẢI TỐI ƢU BẦY ĐÀN VÀ HỒI QUI VÉCTƠ HỖ TRỢ TRONG DỰ ĐOÁN GIÁ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 36
3.1 Giới thiệu chung ............................................................................................................ 36
3.2 Xử lý dữ liệu và xây dựng module huấn luyện .............................................................. 37
3.2.1 Tiền xử lý dữ liệu ................................................................................................... 37
3.2.2 Xây dƣng module huấn luyện ................................................................................ 38
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ............................................................................... 39
4.1 Mô tả và xử lý dữ liệu .................................................................................................... 39
4.2 Kịch bản thử nghiệm ..................................................................................................... 44
4.2.1 Mô hình Linear Regression ................................................................................... 45
4.2.2 Mô hình SVR chuẩn .............................................................................................. 46
4.2.3 Mô hình SVR sử dụng PSO xác định tham số C, epsilon, gamma ........................ 46
4.2.4 Mô hình SVR sử dụng PSO xác định tham số và train test split ........................... 49
4.2.5 Mô hình Linear Regression cho danh mục nhiều mã chứng khoán và có thuộc tính thời gian .......................................................................................................................... 51
2
4.2.6 Mô hình SVR chuẩn cho danh mục nhiều mã chứng khoán và có thuộc tính thời gian ................................................................................................................................ 52
4.2.7 Mô hình SVR sử dụng PSO xác định tham số C, epsilon, gamma cho danh mục nhiều mã chứng khoán và có thuộc tính thời gian .......................................................... 53
4.2.8 Mô hình SVR sử dụng PSO xác định tham số và train test split gamma cho danh mục nhiều mã chứng khoán và có thuộc tính thời gian .................................................. 54
4.3 Kết quả thử nghiệm ....................................................................................................... 55
CHƢƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ......................................................... 57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 59