Hình bìa
Loại tài liệu:
Luận văn
Tác giả:
Đặng Nguyễn Thiện Kha
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
19
Lượt tải:
2

Nội dung

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................................... 1
LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................. 2
MỤC LỤC .................................................................................................................................. 3
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT................................................................. 5
DANH MỤC CÁC BẢNG ......................................................................................................... 5
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .................................................................................................... 7
MỞ ĐẦU .................................................................................................................................... 1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ ĐÀI ................................................................................................. 1
2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU................................................................ 2
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU........................................................................................ 2
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................................................. 2
5. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI............................................................................................... 3
6. Ý NGHĨA THỰC TIỄN ................................................................................................. 4
7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................................................. 4
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ....................................................................................................... 5
1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC ........................................................... 5
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC .......................................................... 6
1.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ
NHỮNG TỒN TẠI CẦN GIẢI QUYẾT ................................................................................ 7
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT SỬ DỤNG DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM TRONG TÍNH
TOÁN, XỬ LÝ NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÀ CHỈ SỐ THỰC VẬT CỦA LỚP PHỦ THỰC VẬT 9
2.1. TỔNG QUAN VỀ CSDL KHÔNG GIAN ................................................................ 9
2.1.1. GIỚI THIỆU VỀ CSDL KHÔNG GIAN ............................................................. 9
2.1.2. CẤU TRÚC DỮ LIỆU THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) .......................................... 9
2.2. CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM................................................................................... 10
2.2.1. GIỚI THIỆU ....................................................................................................... 10
2.2.2. VỆ TINH LANDSAT 8 ...................................................................................... 11
2.2.3. ẢNH VIỄN THÁM............................................................................................. 12
2.3. QUAN HỆ GIỮA ẢNH VIỄN THÁM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN....... 14
2.3.1. DỮ LIỆU DẠNG VECTOR............................................................................... 14
2.3.2. DỮ LIỆU DẠNG RASTER................................................................................ 15
3.4.2.1. Ô LƯỚI (CELLS)........................................................................................... 15
3.4.2.2. KHU VỰC VÀ VÙNG................................................................................... 17
3.4.2.3. DỮ LIỆU RỜI RẠC ....................................................................................... 18
2.3.3. PHÉP GIAO........................................................................................................ 19
2.3.4. TÍNH GIAO NHAU............................................................................................ 22
3.4.5.1. RASTER VÀ POINTS ................................................................................... 22
3.4.5.2. RASTER VÀ LINES...................................................................................... 23
3.4.5.3. RASTER VÀ POLYGONS............................................................................ 23
2.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TỪ DỮ LIỆU RASTER................. 24
2.4.1. CHUYỂN ĐỔI GIÁ TRỊ SỐ (DN) SANG GIÁ TRỊ BỨC XẠ PHỔ (L

) ...... 25
2.4.2. CHUYỂN ĐỔI GIÁ TRỊ BỨC XẠ PHỔ SANG NHIỆT ĐỘ............................ 25
2.5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈSỐTHỰC VẬT BỀ MẶT TỪ DỮ LIỆU RASTER.. 26
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐỘNG XỬ LÝ ẢNH VIỄN THÁM VÀ XÂY DỰNG CƠ
SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN.................................................................................................. 27
3.1. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CẢI THIỆN THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU
27
3.1.1. GIẢI PHÁP LỰA CHỌN CÁCH VIẾT TRUY VẤN DỮ LIỆU ...................... 27
3.1.2. GIẢI PHÁP CÀI ĐẶT CHỈ MỤC...................................................................... 29
3.1.2.1. CHỈ MỤC TỪNG PHẦN (PARTIAL INDEX) ............................................. 29
3.1.2.2. CHỈ MỤC HỢP NHẤT (COMPOUND INDEX) .......................................... 32
3.1.2.3. CHỈ MỤC HÀM (FUNCTIONAL INDEX) .................................................. 32
3.1.3. GIẢI PHÁP NÉN DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM DẠNG RASTER................. 34
3.1.4. GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA CÁC KIỂU VIẾT CÂU TRUY VẤN.................... 40
3.1.4.1. TRUY VẤN LỒNG TRONG MỆNH ĐỀ SELECT ...................................... 40
3.1.4.2. TRUY VẤN LỒNG TRONG MỆNH ĐỀ FROM VÀ PHƯƠNG PHÁP CTES
46
3.2. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM ....................................... 50
3.3. PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐỘNG RÚT TRÍCH THÔNG TIN VỀ NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT
TRÁI ĐẤT, CHỈ SỐ THỰC VẬT DỰA VÀO DỮ LIỆU RASTER .................................... 55
CHƯƠNG 4 TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG................................................................................ 57
4.1. KHẢO SÁT ............................................................................................................. 57
4.2. KIẾN TRÚC TRIỂN KHAI..................................................................................... 58
4.3. KIẾN TRÚC LOGIC............................................................................................... 59
4.3.1. KIẾN TRÚC LOGIC TRÊN ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH VIỄN THÁM .......... 59
4.3.2. KIẾN TRÚC LOGIC TRÊN WEBGIS............................................................... 61
4.4. SƠ ĐỒ USE CASE HỆ THỐNG ............................................................................. 63
4.5. THIẾT KẾ DỮ LIỆU............................................................................................... 65
4.6. MÔ HÌNH ER.......................................................................................................... 66
4.7. LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU .................................................................................. 67
4.8. ĐẶC TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU...................................................................................... 67
4.9. GIAO DIỆN ỨNG DỤNG....................................................................................... 70
4.9.1. SƠ ĐỒ LIÊN KẾT MÀN HÌNH......................................................................... 70
4.9.2. CHI TIẾT MÀN HÌNH....................................................................................... 71
4.9.2.1. MÀN HÌNH ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH VIỄN THÁM ............................... 71
4.9.2.2. MÀN HÌNH HỆ THỐNG WEBGIS .............................................................. 73
4.10. ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ NHIỆT ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC VỚI NHIỆT ĐỘ ĐO ĐẠC THỰC
TẾ 90
4.11. HIỆN TƯỢNG ĐẢO NHIỆT TẠI TP. HỒ CHÍ MINH........................................... 93
KẾT LUẬN............................................................................................................................. 100
1. CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ TIẾN HÀNH ........................................................................ 100
1.1. VỀ MẶT NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT .......................................................... 100
1.2. VỀ MẶT XÂY DỰNG ỨNG DỤNG............................................................... 100
2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ.................................................................... 101
2.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.................................................................................... 101
2.2. HẠN CHẾ......................................................................................................... 102
3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN............................................................................................. 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................................... 103
PHỤ LỤC ............................................................................................................................... 105
1. KHẢO SÁT VÀ TIỀN XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH LANDSAT..................................... 105
1.1. THU THẬP ẢNH VỆ TINH LANDSAT......................................................... 105
1.2. TIỀN XỬ LÝ .................................................................................................... 105
2. SHAPEFILE .............................................................................................................. 106
2.1. NHỮNG TẬP TIN CHÍNH CỦA SHAPEFILE:.............................................. 106
2.2. NHỮNG TẬP TIN PHỤ THÊM CỦA SHAPEFILE....................................... 106
3. ARCMAP................................................................................................................... 106
3.1. GIỚI THIỆU ..................................................................................................... 107
3.2. KỸ THUẬT GỘP KÊNH ẢNH VIỄN THÁM ................................................ 108
3.3. GHÉP ẢNH VIỄN THÁM ............................................................................... 112
4. GEOSERVER............................................................................................................ 116
4.1. GIỚI THIỆU ..................................................................................................... 116
4.2. CÁC ĐẶC TRƯNG.......................................................................................... 117
5. TẬP TIN METADATA (MTL.TXT)......................................................................... 118