Hình bìa
Loại tài liệu:
Luận văn
Tác giả:
Phan Hoàng Ân
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
119
Lượt tải:
12

Nội dung

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN .................................................................................................. i
TÓM TẮT LUẬN VĂN ................................................................................. ii
MỤC LỤC...................................................................................................... iii
DANH MỤC BẢNG...................................................................................... vi
DANH MỤC HÌNH VẼ................................................................................ vii
MỞ ĐẦU...................................................................................................... viii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN............................................................................1
1.1 Giới thiệu đề tài ...................................................................................1
1.2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước....................1
1.2.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới ...............................................1
1.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước .................................................3
1.3 Mục tiêu của luận văn .........................................................................5
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................................................6
1.5 Tính khoa học và tính mới của đề tài ..................................................6
1.6 Cấu trúc luận văn.................................................................................6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................8
2.1 Cơ sở ngữ âm tiếng Việt......................................................................8
2.1.1 Khái niệm về âm tiết.....................................................................8
2.1.2 Đặc điểm âm tiết tiếng Việt..........................................................8
2.1.2.1 Tính chất đơn âm.......................................................................8
2.1.2.2 Mỗi từ đơn đều có cách phát âm riêng biệt ...............................9
2.1.2.3 Không biến đổi về cách viết và cách phát âm ...........................9
2.2 Cơ sở toán học:..................................................................................10
2.2.1 Hệ số tương quan:.......................................................................10
2.2.2 Mô hình phân phối Gaussian hỗn hợp........................................11
2.3 Cơ sở xử lý âm thanh ........................................................................13
2.3.1 Biểu diễn âm thanh .....................................................................13
2.3.2 Mẫu âm thanh .............................................................................13
2.3.3 Tần số lẫy mấu............................................................................13
2.3.4 Độ phân giải mẫu........................................................................14
2.3.5 Kênh............................................................................................14
2.4 Trích xuất đặc trưng âm thanh ..........................................................15
2.4.1 Phương pháp rút trích đặc trưng LPC.........................................15
2.4.2 Phương pháp rút trích đặc trưng MFCC.....................................19
CHƯƠNG 3. NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI....................................................25
3.1 Mô hình Markov ẩn...........................................................................25
3.1.1 Giới thiệu ....................................................................................25
3.1.2 Các khái niệm cơ bản .................................................................25
3.1.3 Giả thuyết Markov......................................................................26
3.1.4 Mô hình Markov.........................................................................26
3.1.5 Mô hình Markov ẩn ....................................................................29
3.1.6 Ba bài toán cơ bản của HMM.....................................................33
3.2 Mô hình Markov ẩn kết hợp phân phối Gaussian .............................41
3.3 Những vấn đề thực tế trong việc sử dụng mô hình HMM ................42
3.3.1 Ước lượng ban đầu .....................................................................42
3.3.2 Mô hình liên kết cấu trúc............................................................42
3.3.3 Tiêu chí huấn luyện: ...................................................................43
3.3.4 Phép nội suy loại bỏ: ..................................................................43
3.3.5 Tối ưu toán tử .............................................................................44
3.3.6 Biểu diển xác suất.......................................................................45
3.4 Những hạn chế của HMM.................................................................47
3.4.1 Mô phỏng khoảng thời gian tồn tại.............................................47
3.4.2 Giả định bậc đầu tiên ..................................................................49
3.4.3 Giả định độc lập có điều kiện .....................................................50
3.5 So khớp mẫu với Dynamic Time Warping .......................................50
3.5.1 Dynamic Time Warping sơ khai.................................................51
3.5.2 Cross-words reference template .................................................52
CHƯƠNG 4. THƯ VIỆN NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI TIẾNG VIỆT
VIETNAMESEASR .................................................................................................53
4.1 Giới thiệu...........................................................................................53
4.2 Tổng quan về VietnameseASR .........................................................53
4.3 Chi tiết VietnameseASR ...................................................................56
4.3.1 Quy trình huấn luyện với DTW..................................................56
4.3.2 Quy trình nhận dạng DTW.........................................................59
4.3.3 Quy trình huấn luyện HMM .......................................................63
4.3.4 Quy trình nhận dạng HMM ........................................................64
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM..................67
5.1 Giới thiệu...........................................................................................67
5.2 Chương trình......................................................................................70
5.2.1 Xây dựng bộ từ điển ...................................................................70
5.2.2 Xây dựng chương trình và hiệu chỉnh kết quả với DTW...........72
5.3 Kết quả thử nghiệm ...........................................................................75
KẾT LUẬN....................................................................................................81
TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................83