Hình bìa
Tác giả:
NGUYỄN DƯƠNG HÀO, BÙI TIẾN DŨNG
Nhà xuất bản:
Khoa KHMT - Trường ĐHCNTT
Ngôn ngữ:
vie,
Định dạng:
.pdf
Từ khóa:

Nội dung

Mục lục


1.Giới thiệu


1.1 Sự phối hợp trong lĩnh vực phản ứng thiên tai…………………………5


1.2 Phối hợp đa tác tử…………………………………………………………6


1.3 Cấu trúc bài báo cáo…………………………………………………........10


2.Nội dung chính


2.1 Tác tử tự chủ (Autonomous Agents)……………………………………..11


2.2 Sự phối hợp trong hệ thống đa tác tử…………………………………….12


2.2.1 Quy ước và vai trò ( Conventions and Roles)…………………16


2.2.2 Truyền thông (Communication)……………………………….18


2.2.3 Học tập (Learning)……………………………………………….19


2.3 Tóm lược…………………………………………………………………….


3. Phối hợp động trong hệ tác tử mô phỏng robot đá bóng 3.1.Giới thiệu về RoboCup Soccer Simulator …………………………….20


3.2 Phối hợp trong hệ thống đa tác tử……………..………………………….22


3.2 Đồ thị phối hợp và xóa bỏ biến……………………………………………22


3.3 Thuật toán max-plus………………………………………………………26


3.4 Hệ đa tác tử cho RCSS ……………………………………………………..27


4. Tài liệu tham khảo