Hình bìa
Loại tài liệu:
Luận án
Tác giả:
TRẦN HOÀNG LỘC, NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
Đề mục:
Kỹ thuật máy tính
Nhà xuất bản:
UIT
Tác giả phụ:
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: T.S TRỊNH LÊ HUY
Ngày xuất bản:
01/01/2018
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
16
Lượt tải:
1

Nội dung

MỤC LỤC

Chương 1. TỔNG QUAN.....................................................................................4

1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước ..................................................................4

1.1.1. Đề tài KC.06.02/06-10 “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị định vị vệ tinh phục vụ giám sát, quản lý phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt” 4

1.1.2. Thiết bị báo hiệu cứu nạn cá nhân VPLB ...........................................6

1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài...............................................................8

1.2.1. Hệ thống AIS (Automatic Identification System) ...............................8

1.2.2. Crewsafe V100 VHF DSC Maritime Survivor Locating Device (MSLD) 8

1.2.3. Crewsafe V200 Submariner Maritime Survivor Locating Device (MSLD) 9

1.3. Kết luận........................................................................................................11

Chương 2. CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM.....................................14

2.1. Công nghệ truyền thông LoRa ....................................................................14

2.1.1. Công nghệ điều chế sóng LoRa.........................................................14

2.1.2. LoRaWAN.........................................................................................16

2.1.3. Các khái niệm cơ bản trong Công nghệ truyền thông LoRa .............18

2.1.4. Phân loại lớp cho thiết bị cuối (End-device) .....................................20

2.1.5 Kết luận cho việc sử dụng công nghệ LoRa .........................................24

2.2. Định vị đối tượng qua thông tin RSSI.........................................................25

2.2.1. Tìm hiểu các phương pháp định vị trong môi trường WSNs (Wireless Sensor Networks) ..............................................................................................25

2.2.2. Phương pháp định vị sử dụng RSSI ..................................................26

2.3. Định vị đối tượng thông qua GPS ...............................................................29

2.3.1. Tìm hiểu về Hệ thống định vị GPS ...................................................29

2.3.2. Nguyên lí định vị GPS.......................................................................30

2.3.3. Cấu trúc gói tin của GPS ...................................................................31

2.4. Kết luận........................................................................................................32

Chương 3. HIỆN THỰC HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ BẰNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG LORA........................................................................................33

3.1. Module truyền thông LoRa .........................................................................33

3.1.1. LoRa Module iM880A ......................................................................33

3.1.2. Antenna cho thiết bị ..........................................................................36

3.1.3. Thiết kế và lập trình cho Module iM880A........................................40

3.2. Hiện thực hệ thống định vị bằng công nghệ truyền thông LoRa sử dụng phương thức dựa trên giá trị RSSI ........................................................................41

3.2.1. Lập trình truyền nhận dữ liệu giữa nhiều Board iM880A.................42

3.2.2. Phương pháp tính toán vị trí định vị bằng giá trị RSSI .....................47

3.2.3. Kết luận .............................................................................................50

3.3. Hiện thực hệ thống định vị bằng công nghệ truyền thông LoRa sử dụng phương pháp định vị GPS .....................................................................................51

3.3.1. Module GPS Quectel L70 .................................................................51

3.3.1.1. Giao thức gói tin MTK NMEA .....................................................55

3.3.1.2. Thử nghiệm độ chính xác gói tin GPS với Module GPS Quectel L70 56

3.3.1.3. Kết luận..........................................................................................58

3.3.2. Thiết kế Module LoRa kết hợp GPS và lập trình cho Module .........58

3.3.3. Antenna GPS và Antenna LoRa........................................................60

3.3.3.1. Antenna GPS .................................................................................60

3.3.3.2. Antenna LoRa................................................................................62

3.4. Gateway and Server.....................................................................................66

3.4.1. Giới thiệu về AWS ............................................................................66

3.4.2. IAM User...........................................................................................67

3.4.3. AWS IoT ...........................................................................................68

3.4.3.1. AWS IoT Things............................................................................71

3.4.3.2. Cơ chế giao tiếp giữa Things và AWS IoT ...................................73

3.4.3.3. AWS IoT Rules..............................................................................74

3.4.3.4. Hiện thực giao tiếp giữa Gateway và AWS IoT............................75

3.4.4. Lập trình trên Gateway......................................................................77

3.5. Kết quả thử nghiệm sau khi hoàn thiện hệ thống ........................................79

3.5.1. Địa điểm Ký túc xá khu B ĐHQG-HCM..........................................81

3.5.2. Địa điểm núi Châu Thới, Đồng Nai ..................................................82

3.5.3. Địa điểm Cầu Sài Gòn.......................................................................83

3.6. Đánh giá kết quả thử nghiệm.......................................................................83

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..........................................................86

4.1. Kết luận........................................................................................................86

4.2. Hướng phát triển..........................................................................................87

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................87