Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
TRẦN TIẾN, TRẦN THANH TOẢN
Đề mục:
Kỹ thuật máy tính
Nhà xuất bản:
UIT
Tác giả phụ:
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. LÂM ĐỨC KHẢI
Ngày xuất bản:
01/01/2018
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
11
Lượt tải:
2

Nội dung

MỤC LC LC LỤC

Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT..........................................................................4

1.1. Wireless LAN (WLAN hoặc Wi-Fi) .............................................................4

1.1.1. Giới thiệu về WLAN hoặc Wi-Fi........................................................4

1.1.2. Chuẩn WLAN IEEE 802.11................................................................5

1.2. Kỹ thuật Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) ................6

1.2.1. Giới thiệu về Frequency Division Multiplexing (FDM) .....................6

1.2.2. Giới thiệu về Orthogonal Frequency Divison Multiplexing ...............6

1.2.3. Ưu điểm của hệ thống OFDM.............................................................7

1.2.3.1. Hiệu suất quan phổ (Spectral Efficiency)........................................7

1.2.3.2. Giảm Intersymbol Interference (ISI) ...............................................8

1.2.4. Sơ đồ khối của bộ Transmitter và Receiver cho hệ thống OFDM......9

1.2.5. Cấu trúc của Frame OFDM...............................................................10

1.3. Single-input Single-output (SISO) ..............................................................12

1.3.1. Giới thiệu về SISO ............................................................................12

1.3.2. Sơ đồ khối hệ thống SISO.................................................................13

1.3.3. Chức năng của các khối trong bộ Transmitter ..................................14

1.3.3.1. Scrambling .....................................................................................14

1.3.3.2. Forward Error Correction (FEC) Coding ......................................15

1.3.3.3. Modulation.....................................................................................16

1.3.3.4. Pilot Insertion.................................................................................20

1.3.3.5. Invert Fast Fourier Transform (IFFT) ...........................................20

1.3.3.6. Chèn khoảng bảo vệ (OFDM Guard Interval)....Error! Bookmark not defined.

1.3.3.7. Preamble Insertion .........................................................................24

1.3.4. Chức năng của các khối trong bộ Receiver.......................................25

1.3.4.1. Antenna Selection ..........................................................................25

1.3.4.2. LTS Correlation .............................................................................26

1.3.4.3. Coarse Frequency Correlation/CFO..............................................27

1.3.4.4. Fast Fourier transform (FFT).........................................................29

1.3.4.5. Channel Estimation........................................................................30

1.3.4.6. Phase Correlation...........................................................................30

1.3.4.7. Equalization ...................................................................................32

1.3.4.8. De–Modulation ..............................................................................32

1.3.4.9. De–FEC Coding.............................................................................33

1.3.4.10. De–Scrambling ............................................................................34

1.4. Multi-input Multi-output (MIMO) ..............................................................35

1.4.1. Giới thiệu về MIMO..........................................................................35

1.4.2. Kỹ thuật Multiplexing Diversity .......................................................36

1.4.3. Kỹ thuật Spatial Diversity .................................................................36

1.4.3.1. Alamouti Space–Time Block Coding (STBC) .............................36

Chương 2. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN........................................................................40

2.1. Sơ đồ khối hệ thống MISO hiện tại .............................................................40

2.1.1. MIMO Training .................................................................................41

2.1.2. S/P......................................................................................................42

2.2. Lý thuyết ......................................................................................................45

2.3. Hiện thực STBC: Alamouti 2x2 ..................................................................49

Chương 3. KẾT QUẢ..........................................................................................53

3.1. Phương pháp đánh giá .................................................................................53

3.2. Kết quả hiện thực giải thuật mô phỏng với matlab .....................................54

3.3. Kết quả hiện thực thiết kế trên Simulink.....................................................55

3.4. Kết quả đo đạt..............................................................................................56

3.4.1. Kiểm chứng về mặt chức năng của hệ thống Alamouti 2x2 với môi trường AWGN simulink SNR tăng [0:10] ........................................................56

3.4.2. Kiểm chứng truyền nhận khi đặt 2 Node với khoảng cách 10cm không vật cản ....................................................................................................57

3.4.3. Kiểm chứng chức năng hệ thống với khoảng cách truyền ~5m trong phòng và ~10m ngoài phòng.............................................................................58

Chương 4. KẾT LUẬN.......................................................................................63

Chương 5. HƯỚNG PHÁT TRIỂN....................................................................65