Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa luận
Tác giả:
MAI THIỆN ÂN
Đề mục:
KH&KTTT
Tác giả phụ:
TRẦN DIỆU ĐỨC HẠNH
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
11
Lượt tải:
1

Nội dung

LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................................. viii

DANH MỤC HÌNH VẼ .............................................................................................................. xvii

DANH MỤC BẢNG ....................................................................................................................... xx

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................................... xxi

MỞ ĐẦU .............................................................................................................................................. 1

Chương 1. GIỚI THIỆU ............................................................................................................. 3

1.1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................................ 3

1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 3

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................... 3

1.2.2. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 4

1.3. Mục tiêu đề tài ..................................................................................................................... 4

1.3.1. Mục tiêu tổng quát ................................................................................................ 4

1.3.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................................... 4

1.4. Phạm vi công nghệ ............................................................................................................ 5

1.5. Cấu trúc khóa luận ............................................................................................................. 5

Chương 2. CÔNG NGHuậĐA Nuận và hướng ph ........................................................... 6

2.1. Giới thiệu tổng quan Xamarin ....................................................................................... 6

2.2. Xamarin Forms & Xamarin Native ............................................................................. 8

2.3. SAP & PCLs ........................................................................................................................ 9 2.3.1. Shared Asset Project ............................................................................................. 9

2.3.2. Portable Class Library ...................................................................................... 11

2.4. Controls cơ bản ................................................................................................................ 12

2.4.1. Pages ....................................................................................................................... 12

2.4.2. Layouts ................................................................................................................... 17

2.4.3. Views ...................................................................................................................... 23

2.5. Custom renderer controls ............................................................................................. 36

2.5.1. Custom Entry ....................................................................................................... 37

2.5.2. Custom ContentPage ......................................................................................... 39

2.5.3. Custom ListView ................................................................................................ 40

2.6. Xamarin.Forms.Maps & Xamarin.Forms.GoogleMaps .................................... 42

2.6.1. Xamarin.Forms.Maps........................................................................................ 42

2.6.2. Xamarin.Forms.GoogleMaps ......................................................................... 43

2.7. Biểu đồ (Thư viện Syncfusion) .................................................................................. 46

2.7.1. Biểu đồ cột (Column chart) ............................................................................. 48

2.7.2. Biểu đồ dãy (Range column chart) ............................................................... 49

2.7.3. Biểu đồ hình tròn (Pie chart) .......................................................................... 49

2.7.4. Spline Chart .......................................................................................................... 50

2.7.5. Step chart ............................................................................................................... 51

2.7.6. Biểu đồ bong bóng (Bubble chart) ............................................................... 52

2.7.7. Biểu đồ Radar (Radar chart) ........................................................................... 53

2.7.8. Biểu đồ bánh (Doughnut Chart) .................................................................... 55

2.7.9. Biểu đồ kim tự tháp (pyramid chart) ........................................................... 56

2.8. Lazy loading image & listview .................................................................................. 57

2.9. Camera & Photo .............................................................................................................. 59

2.10. RESTful API ................................................................................................................ 61

2.10.1. API ........................................................................................................................... 61

2.10.2. REST ....................................................................................................................... 62

2.10.3. RESTful Web Services ..................................................................................... 62

2.10.3.1. Nguyên tắc cơ bản ....................................................................................... 62

2.10.3.2. Cơ chế hoạt động của RESTful services ............................................. 65

2.11. JSON Web Token ....................................................................................................... 69

2.12. Mô hình MVVM ......................................................................................................... 71

2.13. Quy trình phát triển phần mềm theo Scrum ...................................................... 73

2.14. Công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm Github .................................................... 79

2.14.1. Git ............................................................................................................................ 80

2.14.2. Github ..................................................................................................................... 81

Chương 3. PHÂN TÍCH, THIc mốc .................................................................................... 85

3.1. Mô tả ứng dụng ................................................................................................................ 85

3.1.1. Danh sách yêu cầu .............................................................................................. 86

3.1.2. Mô hình use-case ................................................................................................ 87

3.1.3. Đặc tả use-case .................................................................................................... 87

3.1.3.1. Đặc tả use case “Đăng nhập (Login)” ..................................................... 87

3.1.3.2. Đặc tả use case “Đăng kí (Signup)” ........................................................ 88

3.1.3.3. Đặc tả use case “Quên mật khẩu (Forget password)” ....................... 89

3.1.3.4. Đặc tả use case “Thêm hình ảnh vụ tai nạn (Take photo)” ............. 89

3.1.3.5. Đặc tả use case “Xem hình ảnh vụ tai nạn (View album)” ............. 90

3.1.3.6. Đặc tả use case “Tạo mới thông tin tai nạn (Add information)” ... 91

3.1.3.7. Đặc tả use case “Tạo mới vụ tai nạn (Add accident)” ...................... 91

3.1.3.8. Đặc tả use case “Xem vụ tai nạn (View accident)” ........................... 92

3.1.3.9. Đặc tả use case “Gửi thông tin vụ tai nạn lên server (Send information )” ..................................................................................................................... 93

3.1.3.10. Đặc tả use case “Xem lịch sử vụ tai nạn (View history)” ............. 94

3.1.3.11. Đặc tả use case “Xem vị trí vụ tai nạn trên bản đồ (View location)” 95

3.1.3.12. Đặc tả use case “Đăng xuất (Log out)” ................................................ 95

3.1.4. Thiết kế thuật toán chức năng ....................................................................... 96

3.1.4.1. Đăng nhập (Login) ........................................................................................ 96

3.1.4.2. Đăng ký (Register) ........................................................................................ 97

3.1.4.3. Quên mật khẩu (Forget password) ........................................................... 97

3.1.4.4. Thêm hình ảnh vụ tai nạn (Add photo) .................................................. 98

3.1.4.5. Xem hình ảnh vụ tai nạn (View photos) ................................................ 99

3.1.4.6. Tạo mới thông tin vụ tai nạn (Add information)................................. 99

3.1.4.7. Tạo mới vụ tai nạn (Add accident) .......................................................... 99

3.1.4.8. Gửi thông tin vụ tai nạn lên server (Send information) .................... 99

3.1.4.9. Xem lịch sử vụ tai nạn (View history) ................................................ 100

3.1.4.10. Xem vị trí vụ tai nạn trên bản đồ (View location) ........................ 101

3.2. Thiết kế dữ liệu ............................................................................................................. 101

3.2.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu ......................................................................................... 101

3.2.2. Mô tả chi tiết các bảng ................................................................................... 102

3.2.3. Kiến trúc hệ thống ........................................................................................... 106

3.3. Giao diện phần mềm ................................................................................................... 108

3.3.1. Màn hình “Sign Up” ....................................................................................... 108

3.3.2. Màn hình “Sign In” ......................................................................................... 109

3.3.3. Màn hình “Forgot Password” ...................................................................... 110

3.3.4. Màn hình “Add accident” ............................................................................. 111

3.3.5. Màn hình “Parties” .......................................................................................... 112

3.3.6. Màn hình “Add party” ................................................................................... 113

3.3.7. Màn hình “History” ........................................................................................ 114

3.3.8. Màn hình “Photos” .......................................................................................... 115

3.3.9. Màn hình “Map” .............................................................................................. 116

3.4. Thiết kế APIs ................................................................................................................. 116

3.4.1. Api/Account/SignUp ...................................................................................... 116

3.4.2. Api/Account/Login ......................................................................................... 116

3.4.3. Api/Account/ForgotPassword ..................................................................... 117

3.4.4. Api/Accident/Create ....................................................................................... 117

3.4.5. Api/History/GetAllHistory ........................................................................... 117

3.4.6. Api/Jurisdiction/GetAllJurisdiction .......................................................... 117

3.4.7. Api/Person/Create ........................................................................................... 117

3.4.8. Api/Vehicle/GetAllVehicle .......................................................................... 118

3.4.9. Api/ Upload/user/PostUserImage .............................................................. 118

Chương 4. Kếu UrlImage tồn tại thì trả ...................................................................... 119

4.1. Thách thức ...................................................................................................................... 119

4.2. Kết luận ........................................................................................................................... 120

4.3. Hướng phát triển........................................................................................................... 121

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................................... 122