Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu kiến thức về các chính sách thông tin, thư viện” năm 2023

  • 22/03/2023
  • 1035

Chính sách thông tin có thể bao gồm các quy định về:

Quyền truy cập thông tin: Quy định về quyền truy cập thông tin, cách thức yêu cầu thông tin và thời gian đáp ứng yêu cầu đó.

Bảo mật thông tin: Quy định về việc bảo vệ thông tin quan trọng và nhạy cảm của tổ chức hoặc quốc gia khỏi các mối đe dọa bảo mật, như vi phạm bảo mật, tấn công mạng và gián điệp.

Quản lý thông tin: Quy định về cách tổ chức và quản lý thông tin của tổ chức hoặc quốc gia, bao gồm cả việc thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ: Quy định về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người sáng tạo và việc sử dụng các tài nguyên thông tin khác.

Tiêu chuẩn và đạo đức thông tin: Quy định về việc sử dụng thông tin theo các tiêu chuẩn và đạo đức, đảm bảo tính chính xác, minh bạch, trung thực và công bằng.

Tư vấn và hỗ trợ: Quy định về việc cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ liên quan đến thông tin cho người dân và các tổ chức.

Các chính sách thông tin thường được thiết lập để đảm bảo tính an toàn, độ tin cậy và hiệu quả của việc quản lý thông tin trong tổ chức hoặc quốc gia.

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu kiến thức về các chính sách thông tin, thư viện” năm 2023

1. Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội (40 câu)

2. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội (kèm theo Luật số 07/2022/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ). Và Quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ. (40 câu)

3. Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội; (40 câu)

4. Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 của Quốc hội (40 câu)

5. “Đạo văn” và trích dẫn tài liệu tham khảo; (Hằng năm Thư viện đều có tập huấn Kỹ năng thông tin – Information litreracy đã bao gồm nội dung này và đã có nhiều bài viết trình bày, hướng dẫn các nội dung về đạo văn và trích dẫn tài liệu tham khảo, sinh viên xem lại trên Website và Fanpage của Thư viện) (40 câu).

Ghi chú: Tổng ngân hàng câu hỏi có 200 câu sẽ được trộn lẫn, sinh viên tham gia thi mỗi bộ đề bao gồm 50 câu hỏi.

Ghi chú: Thời gian thi từ 8 giờ ngày 24/3 đến 23 giờ 30 phút ngày 26/3/2023

Link làm bài: https://courses.uit.edu.vn/mod/quiz/view.php?id=164503