GIỚI THIỆU THƯ VIỆN


         Thư viện Trường ĐH CNTT được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 07/02/2012 với tổng diện tích sử dụng là 1.266m2 bao gồm 1 trệt, 1 lầu thuộc Khu A Tòa nhà "Giảng đường – Thư viện". Mục tiêu phát triển của Thư viện là trở thành Thư viện hiện đại có khả năng lưu trữ, khai thác, phát triển các dịch vụ và cung cấp thông tin tư liệu đầy đủ, chính xác, hiệu quả phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học chính yếu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và trong các lĩnh vực có liên quan; Hòa nhập mạng thông tin trong và ngoài trường ĐH CNTT, mở rộng quan hệ trao đổi thông tin trong và ngoài nước.CHỨC NĂNG:


                Chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; tổ chức xây dựng, quản lý và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu khoa học, kỹ thuật, & phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên Trường.NHIỆM VỤ:

     

 1. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử, khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo đúng quy định phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
 2. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chủ trương kế hoạch phát triển vốn tư liệu khoa học, kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và NCKH của Nhà trường.
 3. Khai thác hiệu quả tài nguyên thông tin của mạng lưới hệ thống thư viện Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
 4. Đảm bảo việc thu thập, lưu trữ và cung cấp nguồn thông tin phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy học tập và NCKH của cán bộ và SV Nhà trường cũng như các bạn đọc bên ngoài có quan tâm.
 5. Đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin, tư liệu phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ GV, nghiên cứu viên và SV thuộc Trường.
 6. Phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật; xây dựng, hoàn thiện hệ thống tra cứu, tìm kiếm phù hợp, hỗ trợ hướng dẫn bạn đọc truy cập, khai thác kho tư liệu một cách thuận lợi và hiệu quả.
 7. Bảo quản tốt các loại hình tài liệu hiện có; đồng thời, bổ sung, phát triển nguồn thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Nhà trường.
 8. Thu nhận những ấn phẩm do Trường xuất bản, cũng như các khóa luận, luận văn, luận án cao học, nghiên cứu sinh của cán bộ, GV và SV Trường, các công trình NCKH đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các Thư viện.
 9. Xây dựng kế hoạch phát triển Thư viện theo mục tiêu “Thư viện điện tử”. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng văn minh lịch sự.
 10. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của Thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Trường.
 11. Đầu mối quản lý công tác xây dựng và phát triển học liệu của Nhà trường. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học và đào tạo Trường, chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính và các đơn vị có liên quan xác định giáo trình cần in ấn và xuất bản, số lượng bản in.
 12. Tiếp nhận, lưu trữ và phục vụ hiệu quả tài liệu là bài giảng môn học, các bài báo khoa học của Thầy/Cô trong Trường được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước.


     LIÊN HỆ

Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 372 51993 Ext: 129 - Fax: (08) 372 52148
Email: thuvien@uit.edu.vn