VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Tên văn bản​Tập tin văn bản
- Luật sở hữu trí tuệ: ​​​​

Luật sở hữu trí tuệ

- Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học

Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL

- Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện

Nghị định số 72/2002/NĐ-CP

- Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thư viện: 

04/VBHN-VPQH

- Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học

78/2008/QĐ-BGDĐT

- Điều lệ Hội Thư viện Việt Nam

918/QĐ-BNV

- Quyết định nâng ngạch bảo tàng viên, thư viện viên: 

393/1998-QĐ-TCCP-CCVC

- Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020​: ​

10/2007/QĐ-BVHTT